Oznámenie č. 66/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2012

Čiastka 19/2012
Platnosť od 23.02.2012
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2012.