Vyhláška č. 60/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

(v znení č. 42/2015 Z. z.)

Čiastka 18/2012
Platnosť od 21.02.2012
Účinnosť od 01.04.2015