Nariadenie vlády č. 59/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa považujú za štát dohovoru

Čiastka 18/2012
Platnosť od 21.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012

59

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. februára 2012,

ktorým sa ustanovuje zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa považujú za štát dohovoru

Vláda Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 313/2011 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa považujú za štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve alebo zmluvnou stranou Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni (oznámenie č. 4/2009 Z. z.), je uvedený v prílohe.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2012.


Iveta Radičová v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 59/2012 Z. z.

ZOZNAM NESAMOSPRÁVNYCH ÚZEMÍ, KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH VYSTUPUJÚ SAMOSTATNE A KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA ŠTÁT DOHOVORU

1. Čínska republika (Taiwan).