Oznámenie č. 55/2012 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o úhrade čistých nákladov, o postupe pri posudzovaní neprimeraného zaťaženia a o zriadení a spravovaní osobitného účtu univerzálnej služby

Čiastka 17/2012
Platnosť od 17.02.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

55

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie z 9. februára 2012 č. O-28/2012 o úhrade čistých nákladov, o postupe pri posudzovaní neprimeraného zaťaženia a o zriadení a spravovaní osobitného účtu univerzálnej služby.

V tomto opatrení úrad ustanovil podrobnosti o úhrade čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní povinností univerzálnej služby, o postupe pri posudzovaní neprimeraného zaťaženia podniku poskytujúceho univerzálnu službu a o zriadení a spravovaní osobitného účtu univerzálnej služby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 1/2012 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.