Oznámenie č. 54/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a ministrom životného prostredia Poľskej republiky o spolupráci v oblasti geológie

Čiastka 17/2012
Platnosť od 17.02.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 3. januára 2012 v súlade s článkom 10 ods. 2.

54

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júla 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a ministrom životného prostredia Poľskej republiky o spolupráci v oblasti geológie.

Dohoda nadobudla platnosť 3. januára 2012 v súlade s článkom 10 ods. 2.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.