Oznámenie č. 454/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

Čiastka 108/2012
Platnosť od 29.12.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013

454

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo podľa § 23 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.

opatrenie z 21. decembra 2012 č. 284.159/2012-OSUR, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.

Opatrenie obsahuje uplatňovanie objektivizovaného platového koeficientu pre príslušnú krajinu na účely zahraničného funkčného platu zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.