Vyhláška č. 450/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 108/2012
Platnosť od 29.12.2012 do31.12.2013
Účinnosť od 01.04.2013 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013. Ustanovenie § 21d stráca účinnosť 31. marca 2013.

OBSAH

450

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 27. decembra 2012,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z., vyhlášky č. 1/2010 Z. z., vyhlášky č. 27/2010 Z. z., vyhlášky č. 108/2010 Z. z., vyhlášky č. 274/2010 Z. z., vyhlášky č. 24/2011 Z. z., vyhlášky č. 84/2011 Z. z., vyhlášky č. 160/2011 Z. z., vyhlášky č. 281/2011 Z. z., vyhlášky č. 522/2011 Z. z. a vyhlášky č. 192/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 21c sa vkladá § 21d, ktorý znie:


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013. Ustanovenie § 21d stráca účinnosť 31. marca 2013.


v z. František Palko v. r.