Zákon č. 440/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 106/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 01.03.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2012 okrem čl. I bodov 1. až 60., 62. a 63., čl. II, čl. IV bodov 1. až 3., 6. až 15., 17. až 25., čl. V bodov 1. a 6. a čl. VI bodov 1. až 27., 29. a 30., čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013, čl. V bodov 2...