Vyhláška č. 435/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Čiastka 105/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

435

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 17 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „tlakovú nádobu stabilnú uvedenú v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. b) druhom bode a technické zariadenie tlakové uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. f) a g),“.

2. V § 18 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „tlakovú nádobu stabilnú uvedenú v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. b) druhom bode a o technické zariadenie tlakové uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. f) a g),“.

3. V prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. b) prvom bode a druhom bode sa na konci bodkočiarka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky;“.

4. V prílohe č. 1 I. časti skupine A sa vypúšťajú písmená f) a g).

5. V prílohe č. 5 skupine A sa vypúšťajú riadky f) a g).

Vysvetlivka k odkazu 8 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ján Richter v. r.