Vyhláška č. 434/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

Čiastka 105/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013