Oznámenie č. 427/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky

Čiastka 103/2012
Platnosť od 21.12.2012
Účinnosť do 28.04.2017
Zrušený 317/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

427

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 45 ods. 3 písm. k) druhého bodu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos zo 17. decembra 2012 č. S09602-OL-2012, ktorým sa ustanovujú náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky.

Podnetom na vypracovanie výnosu bola potreba definovať podrobne časti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky, ktorý udeľuje Národná transplantačná organizácia ako hlavný koordinátor transplantácií na Slovensku. Zásadnou podmienkou vývozu je skutočnosť, že dané tkanivo alebo dané bunky nie sú potrebné na území Slovenskej republiky. Definujú sa aj obsahové náležitosti žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a jej vzor.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 39/2012 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.