Vyhláška č. 424/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich

Čiastka 103/2012
Platnosť od 21.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013