Nariadenie vlády č. 415/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

(v znení č. 323/2016 Z. z.)

Čiastka 101/2012
Platnosť od 20.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

415

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:

c) 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu1) a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 3,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 7a a 9d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

V roku 2013 sa na rozdeľovanie výnosu dane obciam podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a d) použijú údaje o počte obyvateľov s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2011.“.

3. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, MATERSKEJ ŠKOLY, JAZYKOVEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL, MATERSKÝCH ŠKÔL, JAZYKOVÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KOEFICIENT NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE, KOEFICIENT NA STRAVOVANIE A KOEFICIENT NA SPRÁVU ŠKOLSKÝCH OBJEKTOV

Tabuľka č. 1 Hodnoty koeficientov

Index
j
Subjekt indexuKoeficient
1Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania11,4
2Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania7,0
3Dieťa materskej školy27,3
4Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 68,2
5Dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení 40,9
6Na činnosť školského klubu detí podľa počtu žiakov základnej školy1,6
7Dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane internátnych škôl13,2
8Dieťa v školskom klube detí pri zdravotníckom zariadení7,9
9Potenciálny stravník – žiak základnej školy, základnej školy pre žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázia, konzervatória
1,8
10Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej, základnej školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, internátneho gymnázia, internátneho konzervatória 3,6
11Poslucháč jazykovej školy0,5
12Dieťa školského internátu z materskej školy, základnej školy, strednej školy15,0
13Dieťa školského internátu zo školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami75,0
14Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 1,1
15Dieťa v reedukačnom centre117,0
16Dieťa v liečebno-výchovnom sanatóriu113,0
17Dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie0,2
18Dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva2,0
19Na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce1,5

Tabuľka č. 2 Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa nepresahuje 25

Počet detí v materskej škole
(materských školách) zriaďovateľa
Zvýšenie koeficientov
(bez ohľadu na vek dieťaťa) o hodnotu
do 1020,6
od 11 do 1512,6
od 16 do 20 6,5
od 21 do 25 1,7

Tabuľka č. 3 Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty na žiaka základnej školy zriadenej na území obce na činnosť školského klubu detí, ak celkový počet žiakov v základnej škole nepresahuje 100

Počet žiakov základnej školy Zvýšenie koeficientov o hodnotu
do 254,0
od 26 do 483,0
od 49 do 1001,0

4. Príloha č. 3a sa vypúšťa.

5. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

VZOREC

na výpočet podielu obce na výnose dane

Vzorec

Vysvetlivky:

PDi-podiel obce „i“ na výnose dane v eurách
PDi a1 -podiel obce „i“ na výnose podielových daní v eurách neupravený koeficientom nadmorskej výšky obce
PDi a2 zákl . -pomocný výpočet základne pre výpočet podielu obce PDia2
PDi a2 -podiel obce „i“ na výnose podielových daní v eurách upravený koeficientom nadmorskej výšky obce
VD-výnos dane podľa § 2 zákona v eurách
OBi-počet obyvateľov obce „i“
OB-počet obyvateľov Slovenskej republiky
knv i-koeficient nadmorskej výšky obce „i“
ki-koeficient obce „i“
cj-koeficienty „j“ uvedené v prílohe č. 3
zij-počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce „i“ zistený zberom údajov podľa osobitného predpisu1)
zij m-počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ škôl a školských zariadení zistený zberom údajov podľa osobitného predpisu1) v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“
Zj-počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí v Slovenskej republike zistený zberom údajov podľa osobitného predpisu1)
Zj m-počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti zákonom uznanej cirkvi alebo súkromnej osoby na území obcí v Slovenskej republike zistený zberom údajov podľa osobitného predpisu1)
OBi pp -počet obyvateľov obce „i“, ktorí dovŕšili vek 62 rokov
OBpp-počet obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili vek 62 rokov
i-údaj týkajúci sa príslušnej obce
j-údaj týkajúci sa príslušnej školy a školských zariadení uvedených v osobitnom predpise1)
n-počet obcí“.

Čl. II

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Robert Fico v. r.