Zákon č. 413/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 101/2012
Platnosť od 20.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. IV prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 Aktuálne znenie
20.12.2012 - 31.12.2012 Delená účinnosť