Vyhláška č. 411/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

(v znení č. 316/2017 Z. z.)

Čiastka 100/2012
Platnosť od 20.12.2012
Účinnosť od 19.12.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.12.2017 316/2017 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2013 - 18.12.2017

Pôvodný predpis

20.12.2012