Oznámenie č. 407/2012 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Košice

Čiastka 99/2012
Platnosť od 19.12.2012

407

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

z 20. novembra 2012

o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Košice

1. Úvodné ustanovenia

a) Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Košice (ďalej len „zberateľská eurominca“).

b) Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.

c) Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jej hmotnosť je 33,63 g a priemer 40 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1 000.

2. Vzhľad zberateľskej euromince

a) Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená časť veduty z roku 1617 doplnená historickým erbom mesta Košice. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Napravo od neho je letopočet „2013“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v hornej časti mincového poľa v opise zľava doprava. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince Karola Lička „KL“ sú pri ľavom okraji zberateľskej euromince v jej spodnej časti. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je napravo od historického erbu.

b) Na rube zberateľskej euromince je vyobrazená architektonická dominanta pamiatkovej rezervácie Košice – Dóm sv. Alžbety s Kaplnkou sv. Michala. V ľavej časti mincového poľa je vyobrazenie plastiky patrónky Košíc sv. Alžbety Uhorskej z hlavného oltára dómu, ktoré je doplnené gotickým oblúkom s ornamentálnymi prvkami. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise zľava doprava nápis „PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA KOŠICE“. Označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „20 EURO“ je v dvoch riadkoch v hornej časti mincového poľa.

c) Na hrane mince je reliéfny nápis „EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kľúča.

Obrázok

Štát vydania: Slovenská republika

Začiatok vydávania: február 2013

Jozef Makúch v. r.