Oznámenie č. 4/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o bezpečnostni personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu

Čiastka 1/2012
Platnosť od 04.01.2012
Účinnosť od 04.01.2012
Redakčná poznámka

Opčný protokol nadobudol platnosť 19. augusta 2010 v súlade s článkom VI ods. 1. V ten istý deň, t. j. 19. augusta 2010, nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.01.2012 r1/c7/2012 Z. z. Aktuálne znenie