Nariadenie vlády č. 398/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

Čiastka 98/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013