Oznámenie č. 389/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 96/2012
Platnosť od 15.12.2012
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 7. januára 2013 v súlade s článkom 13 ods. 1.

389

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. januára 2012 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 75 z 27. júna 2012 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 25. júla 2012.

Zmluva nadobudne platnosť 7. januára 2013 v súlade s článkom 13 ods. 1.

Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave v znení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 72/1963 Zb.) o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 1/1981 Zb.).

K oznámeniu č. 389/2012 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Slovenská republika a Bosna a Hercegovina (ďalej len „zmluvné strany“)

v snahe prispieť k rozvoju cestnej osobnej a nákladnej dopravy v záujme podpory hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi

dohodli sa takto:

Článok 1

Rozsah

1. Ustanovenia tejto zmluvy sa vzťahujú na medzinárodnú prepravu cestujúcich a tovaru cestnou dopravou vykonávanou v prenájme alebo za úhradu, alebo na vlastný účet medzi územiami zmluvných strán a tranzitom cez ich územia. Ustanovenia tejto zmluvy sa vzťahujú aj na prepravu cestujúcich a tovaru medzi územím jednej zo zmluvných strán a tretím štátom vozidlami evidovanými na území druhej zmluvnej strany.

2. Touto zmluvou nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných medzinárodných záväzkov ani vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán.

Článok 2

Definície

Na účely tejto zmluvy pojem

a) „dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má bydlisko alebo sídlo na území jednej zo zmluvných strán a je oprávnená v štáte, kde má bydlisko alebo sídlo, vykonávať medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, alebo na vlastný účet podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov platných na tomto území,

b) „vozidlo“ znamená motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel, z ktorých aspoň motorové vozidlo je evidované na území jednej zo zmluvných strán a používa sa výlučne na prepravu cestujúcich alebo tovaru po ceste,

c) „autobus“ a „autokar“ znamená vozidlá vyrobené a určené na prepravu cestujúcich, ktoré majú okrem sedadla pre vodiča viac ako osem miest na sedenie,

d) „pravidelná osobná doprava“ znamená prepravu cestujúcich autobusom alebo autokarom po určenej trase podľa cestovného poriadku, za ktorú sa vyberá stanovené cestovné; cestujúci nastupujú alebo vystupujú na určených zastávkach a preprava je dostupná každému, aj keď v niektorých prípadoch si ju treba rezervovať,

e) „kyvadlová doprava“ znamená dopravu autobusom alebo autokarom, pri ktorej sa opakovanými jazdami tam a späť prepravujú vopred vytvorené skupiny cestujúcich z východiskového miesta do miesta určenia; každá skupina pozostávajúca z cestujúcich, ktorí absolvovali cestu tam, je počas neskoršej cesty prepravená späť do východiskového miesta. Východiskové miesto a miesto určenia znamená miesto, kde sa cesta začína, a miesto, kde sa cesta končí, v každom prípade v okruhu do 50 km vrátane okolia.

Prvá jazda späť a posledná jazda tam v rámci kyvadlovej dopravy sa vykonávajú bez cestujúcich.

Kyvadlová doprava nie je ovplyvnená skutočnosťou, že niektorí cestujúci sa vrátia spolu s inou skupinou, ani skutočnosťou, že prvá jazda tam a posledná jazda späť sa vykonáva bez cestujúcich. Tento druh kyvadlovej dopravy sa nazýva „obrátená kyvadlová doprava“;

f) „príležitostná doprava“ znamená dopravu medzi územiami aspoň dvoch zmluvných strán, ktorá nespadá pod definíciu pravidelnej osobnej dopravy ani pod definíciu kyvadlovej dopravy. Tieto služby možno poskytovať s určitým stupňom frekvencie, čo neznamená, že prestáva byť príležitostnou dopravou.

OSOBNÁ DOPRAVA

Článok 3

Pravidelná osobná doprava

1. Pravidelnú osobnú dopravu medzi oboma štátmi alebo tranzitom cez ich územia schvaľujú spoločne príslušné orgány zmluvných strán.

2. Každý príslušný orgán udelí povolenie na tú časť trasy, ktorá prechádza územím jeho štátu.

3. Príslušné orgány spoločne určia podmienky udelenia povolenia, a to dobu jeho platnosti, frekvenciu jázd, cestovné poriadky a sadzobník cestovného, ktorý sa má uplatňovať, ako aj všetky ostatné podrobnosti potrebné na plynulé a efektívne vykonávanie pravidelnej osobnej dopravy.

4. Žiadosť o povolenie sa zašle príslušnému orgánu štátu evidencie vozidla, ktorý ju má právo prijať alebo odmietnuť. Ak príslušný orgán žiadosť schváli, postúpi ju príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.

5. Žiadosť sa predloží spolu s dokumentmi obsahujúcimi potrebné údaje (navrhované cestovné poriadky, cestovné a trasu, obdobie v roku, počas ktorého sa bude doprava vykonávať, a plánovaný dátum začiatku dopravy). Príslušné orgány si môžu vyžiadať ďalšie údaje, ktoré považujú za potrebné.

6. Povolenia sa vydávajú na meno príslušného dopravcu; ten ich nesmie previesť na tretie osoby. Dopravca, ktorý dostal povolenie, však môže so súhlasom príslušného orgánu vykonávať dopravu prostredníctvom subdodávateľa. V tom prípade sa v povolení uvedie názov toho druhého dopravcu a jeho postavenie subdodávateľa.

7. V prípade dopravcov spojených s cieľom vykonávania pravidelnej dopravy sa povolenie vydáva na mená všetkých dopravcov. Odovzdá sa dopravcovi, ktorý riadi vykonávanie, a jeho kópie sa odovzdajú ostatným dopravcom. V povolení sa uvedú mená všetkých dopravcov.

8. Doba platnosti povolenia nesmie presiahnuť päť rokov.

Článok 4

Kyvadlová doprava

1. Dopravcovia jednej zmluvnej strany, ktorí majú právo vykonávať medzinárodnú kyvadlovú dopravu, môžu vykonávať takúto dopravu medzi územiami oboch zmluvných strán a tranzitom cez tieto územia bez akéhokoľvek povolenia.

2. Poskytovanie dopravy podľa tohto článku sa uskutočňuje na základe kontrolného dokumentu vydaného príslušnými orgánmi alebo ktoroukoľvek inštitúciou oprávnenou tou zmluvnou stranou, v ktorej má dopravca bydlisko alebo sídlo.

Článok 5

Kontrolný dokument

1. Kontrolný dokument pozostáva zo samostatných jazdných listov s kópiou v knihe, ktorá pozostáva z 25 jazdných listov.

2. Každá kniha a jej jednotlivé jazdné listy sa očíslujú. Jazdné listy sa očíslujú poradovým číslom od 1 do 25.

3. Text na obale knihy a na jazdných listoch sa vytlačí v úradnom jazyku zmluvnej strany, v ktorej má dopravca bydlisko alebo sídlo.

4. Kniha sa vyhotoví na meno dopravcu, nesmie byť prevoditeľná.

5. Originál jazdného listu sa uschová v autobuse alebo autokare počas jazdy, pre ktorú je vyhotovený.

6. Dopravca zodpovedá za to, aby boli jazdné listy úplne a správne vyplnené.

7. Jazdný list vyplní dopravca pre každú jazdu dvojmo pred začiatkom jazdy.

8. Na účely zabezpečenia mien cestujúcich dopravca môže použiť predchádzajúci zoznam cestujúcich na samostatnom liste, ktorý sa pripojí k jazdnému listu. Odtlačok pečiatky dopravcu alebo, ak je to vhodné, podpis dopravcu, alebo podpis vodiča autobusu alebo autokaru sa umiestnia aj na zozname cestujúcich aj na jazdnom liste.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Článok 6

Nákladná doprava a systém povolenia

1. Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu vykonávať nákladnú dopravu medzi územiami oboch zmluvných strán a tranzitom cez tieto územia bez akýchkoľvek povolení.

2. Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu na základe systému povolenia vykonávať nákladnú dopravu medzi územím druhej zmluvnej strany a územím tretieho štátu. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prázdne jazdy.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Kabotáž

1. Dopravca, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území jednej zmluvnej strany, nesmie vykonávať dopravu medzi dvoma miestami na území druhej zmluvnej strany bez osobitného povolenia udeleného na ten účel príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

2. Ak je to vhodné, zmiešaná komisia umožní vydanie osobitného povolenia a určí podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť.

Článok 8

Hmotnosť a rozmery vozidiel

1. Pokiaľ ide o hmotnosť a rozmery vozidiel, každá zmluvná strana sa zaväzuje, že na vozidlá evidované na území druhej zmluvnej strany neuplatní prísnejšie podmienky, ako uplatňuje na vozidlá evidované na jej vlastnom území.

2. Hmotnosť a rozmery vozidla musia byť v súlade s oficiálnym evidenčným dokladom vozidla.

3. Dopravcovia oboch zmluvných strán musia pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany dodržiavať jej zákony a právne predpisy týkajúce sa hmotnosti a rozmerov vozidiel.

4. Ak hmotnosť alebo rozmery vozidla evidovaného na území jednej zmluvnej strany prekročia najvyššiu prípustnú hmotnosť alebo rozmery platné na území druhej zmluvnej strany, vyžaduje sa osobitné povolenie. O vydanie takéhoto povolenia musí dopravca požiadať príslušný orgán tejto druhej zmluvnej strany pred vstupom na jej územie.

Článok 9

Dane, poplatky a iné platby

1. Dopravcovia zmluvných strán vykonávajúci prepravu cestujúcich a tovaru podľa tejto zmluvy sa na základe princípu vzájomnosti oslobodzujú od daní, poplatkov a iných platieb spojených s vlastníctvom a používaním vozidla, ako aj od poplatkov za tranzit vozidla po cestách druhej zmluvnej strany.

2. Oslobodenie podľa odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na poplatky vyberané na základe princípu nediskriminácie za používanie ciest, diaľnic, mostov a tunelov, ktoré podliehajú poplatkom.

Článok 10

Porušenia ustanovení

1. V prípade akéhokoľvek porušenia ustanovení tejto zmluvy vozidlom alebo vodičom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany príslušný orgán zmluvnej strany, na ktorého území došlo k porušeniu, môže (bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek právne sankcie, ktoré môžu uplatňovať súdy alebo kontrolné orgány tejto zmluvnej strany) požiadať príslušný orgán druhej zmluvnej strany, aby

a) udelil dopravcovi výstrahu,

b) udelil výstrahu spolu s oznámením, že ďalšie porušenie bude viesť k dočasnému alebo trvalému zákazu vstupu na územie zmluvnej strany, na ktorom došlo k porušeniu,

c) vydal oznámenie o takomto zákaze.

2. Príslušný orgán, ktorý dostane takúto žiadosť, koná v súlade s ňou a v čo najkratšom čase informuje príslušný orgán druhej zmluvnej strany o prijatom opatrení.

Článok 11

Zmiešaná komisia

1. Zmluvné strany vymenujú svoje príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie ustanovení tejto zmluvy na ich území, o čom sa budú navzájom informovať.

2. Na zabezpečenie vykonávania ustanovení tejto zmluvy sa zriaďuje zmiešaná komisia.

3. Zmiešaná komisia bude zasadať na žiadosť jednej zo zmluvných strán a bude pozostávať zo zástupcov príslušných orgánov oboch zmluvných strán.

Článok 12

Zmeny a doplnenia

Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť dohodnuté medzi oboma zmluvnými stranami v písomnej forme. Zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť v súlade s článkom 13.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti

1. Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom odo dňa, keď si zmluvné strany vzájomne písomne diplomatickou cestou oznámili splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.

2. Táto zmluva zostáva v platnosti, kým jedna zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel zmluvu vypovedať. Platnosť zmluvy sa skončí šesť (6) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

3. Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave v znení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962.

Dané v Bratislave 24. januára 2012 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, v úradných jazykoch Bosny a Hercegoviny (v bosnianskom, chorvátskom a srbskom jazyku) a v anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Ján Figeľ v. r.

Za Bosnu a Hercegovinu:

Rudo Vidovič v. r.