Vyhláška č. 381/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 95/2012
Platnosť od 14.12.2012
Účinnosť od 01.04.2013
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2013 okrem čl. I desiateho a jedenásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2013.

OBSAH