Oznámenie č. 379/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 94/2012
Platnosť od 07.12.2012

379

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 22. novembra 2012 uložený Dodatok č. 1 z 18. októbra 2012 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2010 – 2013 uzavretej 28. mája 2010 medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky.