Nariadenie vlády č. 377/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

Čiastka 94/2012
Platnosť od 07.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH