Oznámenie č. 376/2012 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Čiastka 93/2012
Platnosť od 04.12.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

376

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (ďalej len „opatrenie“).

Opatrením sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov alebo za konanie Národnej banky Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 44/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.