Oznámenie č. 375/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

(v znení č. 412/2013 Z. z., 412/2014 Z. z.)

Čiastka 93/2012
Platnosť od 04.12.2012
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2015
Zrušený 56/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2015 - 31.12.2015 412/2014 Z. z.
01.01.2014 - 31.12.2014 412/2013 Z. z.

Pôvodný predpis

04.12.2012