Oznámenie č. 375/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

(v znení č. 412/2013 Z. z., 412/2014 Z. z.)

Čiastka 93/2012
Platnosť od 04.12.2012
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2015
Zrušený 56/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

375

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


opatrenie z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/27059/2008-311 (oznámenie č. 625/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/23989/2009-31 (oznámenie č. 554/2009 Z. z.), opatrenia z 29. novembra 2010 č. MF/24301/2010-31 (oznámenie č. 454/2010 Z. z.) a opatrenia z 10. januára 2012 č. MF/6430/2012-311 (oznámenie č. 14/2012 Z. z.).

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy predkladaných subjektmi verejnej správy.1)

(2) Informáciami z účtovníctva a údajmi potrebnými na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy sa rozumejú informácie a údaje uvedené vo finančných výkazoch, ktorých usporiadanie a obsahové vymedzenie ustanovujú ich vzory uvedené v prílohách č. 1 až 6a; takýmito informáciami a údajmi nie sú informácie a údaje, ktoré sú utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu.2)

§ 2

(1) Finančné výkazy sa predkladajú Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom systému štátnej pokladnice3) takto:

a) za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie ako súhrnné výkazy prostredníctvom príslušného správcu kapitoly štátneho rozpočtu,4)

b) za subjekty verejnej správy, ktorými sú vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ako súhrnné výkazy prostredníctvom vyššieho územného celku,5)

c) za subjekty verejnej správy, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až b) ako individuálne výkazy za príslušný subjekt verejnej správy.

§ 3

(1) Finančné výkazy za subjekty verejnej správy, s výnimkou obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a subjektov verejnej správy uvedených v prílohách č. 6b a 6c účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, sa predkladajú v týchto termínoch:

a) finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12 mesačne do 26 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca,

b) finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 3-04 a finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 5-04 štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka,

c) finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 4-01 ročne podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka,

d) finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy FIN 2-04 štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka; za subjekty verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa tento výkaz nepredkladá a za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy a vyššie územné celky, sa tento výkaz nepredkladá podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka.

(2) Finančné výkazy za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 1 písm. d) účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, sa predkladajú v týchto termínoch:

a) finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12 štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka,

b) finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 3-04, finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 5-04 a finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 6-04 štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 10. februára nasledujúceho rozpočtového roka,

c) finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 4-01 ročne podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 10. februára nasledujúceho rozpočtového roka,

d) finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy FIN 2-04 štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 10. februára nasledujúceho rozpočtového roka; podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka sa tento výkaz predkladá len za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 1 písm. d) účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.

(3) Finančné výkazy za subjekty verejnej správy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6b, sa predkladajú v týchto termínoch:

a) finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1a – 12 mesačne do 26 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca,

b) finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy FIN 2-04 štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 10. februára nasledujúceho rozpočtového roka,

c) finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 5-04 štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 10. februára nasledujúceho rozpočtového roka.

(4) Finančné výkazy za subjekty verejnej správy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6c, sa predkladajú v týchto termínoch:

a) finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy FIN 2-04 štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 10. februára nasledujúceho rozpočtového roka,

b) finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 5-04 štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 10. februára nasledujúceho rozpočtového roka,

c) finančný výkaz vybraných údajov z účtovníctva subjektu verejnej správy FIN 6a – 04 štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 10. februára nasledujúceho rozpočtového roka.

§ 4

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančného výkazu o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12 za mesiac január roku 2013, pri predkladaní ostatných finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2013 a pri predkladaní účtovných výkazov v roku 2013 za kalendárny rok 2012.

§ 4a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

(1) Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2014 sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančného výkazu o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12 za mesiac január roku 2014 a pri predkladaní ostatných finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2014.

(2) Finančné výkazy a účtovné výkazy podľa stavu k 31. decembru 2013 sa predložia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.

§ 4b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

(1) Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2015 sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančného výkazu o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN 1 -12 za mesiac január roku 2015 a pri predkladaní ostatných finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2015.

(2) Finančné výkazy podľa stavu k 31. decembru 2014 sa predložia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2014; to neplatí na finančné výkazy predkladané subjektmi verejnej správy podľa odseku 3.

(3) Za subjekty verejnej správy uvedené v prílohách č. 6b a 6c sa finančné výkazy prvýkrát predložia podľa stavu k 31. decembru 2014.

§ 5

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 6

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/27059/2008-311 (oznámenie č. 625/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/23989/2009-31 (oznámenie č. 554/2009 Z. z.), opatrenia z 29. novembra 2010 č. MF/24301/2010-31 (oznámenie č. 454/2010 Z. z.) a opatrenia z 10. januára 2012 č. MF/6430/2012-311 (oznámenie č. 14/2012 Z. z.).

§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/21513/2012-31

VZOR – Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

Časť III. Podnikateľská činnosť subjektu verejnej správy, príjmy a výdavky zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy a výdavky

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 1-12

K časti I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

1. Časť I. sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy s výnimkou subjektov verejnej správy uvedených v prílohách č. 6b a 6c.

2. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie, sa táto časť výkazu vypĺňa osobitne za bežné príjmy a bežné výdavky a osobitne za kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (§ 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.).

3. Stĺpec „a“ v časti 1.1. a stĺpce „a“ a „b“ v časti 1.2. sa vypĺňajú za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

4. Stĺpec „a“ v časti 1.1. a stĺpec „b“ v časti 1.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú verejné vysoké školy.

5. V stĺpci „a“ v časti 1.1. a v stĺpci „b“ v časti 1.2. sa uvádza kód zdroja financovania a v stĺpci „a“ v časti 1.2. sa uvádza alfanumerický kód programu.

6. Stĺpec „b“ v časti 1.1. a stĺpec „c“ v časti 1.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie. Uvádza sa typ zdroja, ktorým sa rozlišuje, či príslušné prostriedky majú charakter rozpočtových prostriedkov alebo mimorozpočtových prostriedkov. Ak ide o prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu (§ 8 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.), majú tieto prostriedky charakter rozpočtových prostriedkov a uvádza sa písmeno „R“. Ak ide o prostriedky, o ktoré je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť limit výdavkov (§ 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z.), majú tieto prostriedky charakter mimorozpočtových prostriedkov a uvádza sa písmeno „M“.

7. V stĺpcoch „c“ až „e“ v časti 1.1. a v stĺpcoch „d“ až „j“ v časti 1.2. sa uvádzajú príjmy a výdavky subjektu verejnej správy triedené podľa rozpočtovej klasifikácie (§ 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.).

8. V stĺpci „1“ v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o príjmoch rozpočtu a výdavkoch rozpočtu subjektu verejnej správy schválené a rozpísané na základe zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo na základe rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok schváleného vládou Slovenskej republiky alebo schválené orgánom príslušného subjektu verejnej správy (§ 14 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.).

9. V stĺpci „2“ v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o príjmoch rozpočtu a výdavkoch rozpočtu subjektu verejnej správy upravené o vykonané rozpočtové opatrenia v štátnom rozpočte (§ 15 ods. 3 v znení zákona č. 199/2007 Z. z., § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.) alebo upravené na základe rozhodnutia orgánu príslušného subjektu verejnej správy.

10. V stĺpci „3“ v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o skutočných príjmoch rozpočtu a výdavkoch rozpočtu subjektu verejnej správy podľa stavu k termínu, ku ktorému sa finančný výkaz zostavuje.

K časti II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

1. Časť II. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy s výnimkou subjektov verejnej správy uvedených v prílohách č. 6b a 6c a s výnimkou rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom a obsahuje údaje o finančných operáciách (§ 4 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.) a o pohyboch na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu (§ 13 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z.).

2. Stĺpec „a“ v častiach 2.1. a 2.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a uvádza sa kód mimorozpočtového účtu.

3. Stĺpec „b“ v častiach 2.1. a 2.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a nimi zriadené príspevkové organizácie, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové organizácie a verejné vysoké školy. Uvádza sa kód zdroja financovania.

4. V stĺpcoch „c“ až „e“ v časti 2.1. a v stĺpcoch „c“ až „i“ v časti 2.2. sa uvádzajú príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie (§ 4 ods. 7 písm. a) a b) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.) subjektu verejnej správy triedené podľa rozpočtovej klasifikácie; za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie, sa uvádzajú aj údaje o ďalších pohyboch na mimorozpočtových účtoch, z ktorých sa nerealizuje čerpanie peňažných prostriedkov prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu [§ 1 ods. 3 písm. c) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.)].

5. V stĺpci „1“ v častiach 2.1. a 2.2. sa uvádzajú údaje o rozpočtovaných príjmových operáciách a výdavkových operáciách subjektu verejnej správy.

6. V stĺpci „2“ v častiach 2.1. a 2.2. sa uvádzajú údaje o rozpočtovaných príjmových operáciách a výdavkových operáciách subjektu verejnej správy upravené v priebehu rozpočtového roka.

7. V stĺpci „3“ v častiach 2.1. a 2.2. sa uvádzajú údaje o skutočných príjmových operáciách a výdavkových operáciách subjektu verejnej správy podľa stavu k termínu, ku ktorému sa finančný výkaz zostavuje.

K časti III. Podnikateľská činnosť subjektu verejnej správy, príjmy a výdavky zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy a výdavky

1. Časť III. sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy s výnimkou subjektov verejnej správy uvedených v prílohách č. 6b a 6c a s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií a obsahuje údaje o príjmoch a výdavkoch súvisiacich s podnikateľskou činnosťou (napríklad § 28 zákona č. 523/2004 Z. z.), príjmoch a výdavkoch zariadení školského stravovania (§ 23 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.) a o iných nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch, napríklad prostriedky z darov a grantov.

2. V stĺpcoch „a“ až „c“ v časti 3.1. sa uvádzajú príjmy subjektu verejnej správy hlavnej kategórie 200 a 300 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.

3. V stĺpcoch „a“ až „g“ v časti 3.2. sa uvádzajú výdavky subjektu verejnej správy triedené podľa funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou sa označia kódmi funkčnej klasifikácie v rámci oddielu 04 – Ekonomická oblasť, výdavky zariadení školského stravovania sa označia kódmi funkčnej klasifikácie v rámci oddielu 09 – Vzdelávanie, skupina 09.6. – Služby v školstve a iné nerozpočtované výdavky sa označia kódmi funkčnej klasifikácie v súlade s ekonomickým charakterom výdavku.

4. V stĺpci „1“ v oboch častiach výkazu sa uvádzajú údaje o skutočných príjmoch a výdavkoch subjektu verejnej správy podľa stavu k termínu, ku ktorému sa finančný výkaz zostavuje.

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

Príloha č. 1a k opatreniu č. MF/21513/2012-31

VZOR

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 1a – 12

1. Výkaz FIN 1a – 12 sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 8.

2. V stĺpcoch „b“ až „d“ v častiach 1.1. a 2.1 a v stĺpcoch „f až „h“ v častiach 1.2. a 2. 2 sa uvádza minimálna úroveň ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v tomto členení:

200 Nedaňové príjmy

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj etku

212 Príjmy z vlastníctva

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

212009 Z úhrad za nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

221 Administratívne poplatky

222 Pokuty, penále a iné sankcie

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

230 Kapitálové príjmy

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

232 Príjem z predaja hmotných rezerv a mobilizačných rezerv

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

250 Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov

290 Iné nedaňové príjmy

292 Ostatné príjmy

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci verejnej správy

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

322 Transfery v rámci verejnej správy

330 Zahraničné granty

331 Bežné

332 Kapitálové

600 Bežné výdavky

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

620 Poistné a príspevok do poisťovní

630 Tovary a služby

631 Cestovné náhrady

632 Energie

633 Materiál

633001 Interiérové vybavenie

633002 Výpočtová technika

633003 Telekomunikačná technika

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

633006 Všeobecný materiál

633007 Špeciálny materiál

633013 Softvér

633018 Licencie

633019 Komunikačná infraštruktúra

633200 Ostatný

634 Dopravné

634003 Poistenie

637 Služby

637006 Náhrady

637007 Cestovné náhrady

637009 Náhrada mzdy a platu

637013 Naturálne mzdy

637014 Stravovanie

637015 Poistné

637016 Prídel do sociálneho fondu

637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov

637023 Kolkové známky

637026 Odmeny a príspevky

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

637031 Pokuty a penále

637033 Zálohy na projekty Európskej únie

637034 Zdravotníckym zariadeniam

637035 Dane

640 Bežné transfery

641 Transfery v rámci verejnej správy

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu

642002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby

642004 Cirkevnej škole

642005 Súkromnej škole

642006 Na členské príspevky

642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite

642008 Na príspevok na osobitný účet

642009 Nefinančnej právnickej osobe

642010 Politickej strane a politickému hnutiu

642011 Odborovej organizácii

642012 Na odstupné

642013 Na odchodné

642015 Na nemocenské dávky

642017 Na úrazové dávky

642035 Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch

642200 Ostatné

644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

645 Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností

647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií

649 Transfery do zahraničia

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom

653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a Finančným prenájmom

653001 Manipulačné poplatky

653002 Provízie

653004 Poistné na zabezpečenie finančných operácií

700 Kapitálové výdavky

710 Obstarávanie kapitálových aktív

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

711001 Pozemkov

711002 Lesov

711004 Licencií

719 Ostatné kapitálové výdavky

719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok

719004 Na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv

720 Kapitálové transfery

721 Transfery v rámci verejnej správy

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)

41100x Od úverovaných subjektov v rámci verejnej správy

420 Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)

430 Z predaja majetkových účastí

450 Z ostatných finančných operácií

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie

81100x Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci verejnej správy

820 Splácanie istín

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie

PSČ – poštové smerovacie číslo

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31

VZOR – Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

2. Za subjekt verejnej správy, ktorým je Fond národného majetku Slovenskej republiky

3. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenský pozemkový fond,Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, verejné vysoké školy, Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rozhlas a televízia Slovenska a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa osobitného predpisu10)

4. Za subjekt verejnej správy, ktorým je Sociálna poisťovňa

5. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenská konsolidačná, a. s., RTVS, s. r. o a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa osobitného predpisu11)

6. Za subjekt verejnej správy, ktorým je Exportno-importná banka Slovenskej republiky

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 2-04

1. V stĺpci „b“ v oboch častiach výkazu sa uvádzajú názvy syntetických účtov podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy, napríklad podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/016786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov. V tých riadkoch výkazu, v ktorých sa uvádzajú hodnoty viacerých syntetických účtov, sa používa označenie ,,ostatné“ alebo ,,iné“, napríklad iný dlhodobý nehmotný majetok.

2. V stĺpci „c“ v oboch častiach výkazu sa uvádzajú čísla syntetických účtov a analytických účtov k príslušným syntetickým účtom podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy. Označenie účtu písmenom „A“ vyjadruje, že ide o analytický účet, označenie účtu písmenom „X“ vyjadruje, že ide o účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

3. Za znamienkom mínus (-) sú vo výkaze uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci „2“. Údaje o oprávkach a opravných položkách sa vykazujú kladnou hodnotou.

4. V stĺpcoch „4“ a „6“ výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných konečných zostatkoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa tieto údaje zhodujú s údajmi uvedenými v riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia. Pri ostatných subjektoch verejnej správy sa údaje v stĺpci „4“ a „6“ výkazu rovnajú údajom vo finančnom výkaze predloženom za 4. štvrťrok bezprostredne predchádzajúceho obdobia.

5. V stĺpcoch „1“, „2“ a „5“ výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných zostatkoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru rozpočtového roka. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa uvedú údaje k 31. marcu, 30. júnu a 30. septembru; údaje k 31. decembru rozpočtového roka sa predložia vo forme účtovného výkazu súvaha z ročnej účtovnej závierky. V stĺpci „3“ sa vykazuje rozdiel medzi stĺpcami „1“ a „2“.

6. Údaje v sumárnych riadkoch sa určia ako výsledok algoritmu uvedeného v konkrétnom riadku.

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

Č. r. – číslo riadku výkazu

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/21513/2012-31

VZOR – Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 3-04

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy s výnimkou subjektov verejnej správy uvedených v prílohách č. 6b a 6c a s výnimkou rozpočtových organizácií, obcí s počtom obyvateľov do 3 000 vrátane a subjektov verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. d).

2. V riadku 01 sa uvádza stav vybraných aktív v netto hodnote k prvému dňu kalendárneho štvrťroka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10.

3. V riadkoch 02 až 12 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných aktív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov [Nariadenie Rady (ES) č. 2223/1996 z 25. júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 2)].

4. V riadkoch 13 až 23 sa uvádza zníženie stavu vybraných aktív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

5. V riadku 24 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 tvorba opravnej položky ako zníženie ocenenia (-) a zrušenie opravnej položky ako zvýšenie ocenenia (+), kurzové rozdiely ziskové (+), kurzové rozdiely stratové (-) a zmena hodnoty cenných papierov vyplývajúca z ich precenenia.

6. V riadku 25 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 zvýšenie alebo zníženie stavu vybraných aktív z dôvodu organizačných zmien, živelných pohrôm, zmeny v metóde účtovania alebo z dôvodu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku, napríklad cenných papierov, dlhopisov, pretože dlžník zanikol.

7. V riadku 26 sa uvádza stav vybraných aktív v netto hodnote k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10.

8. V stĺpci 10 sa uvádza suma poskytnutých preddavkov, časového rozlíšenia aktív a ostatných pohľa­dávok neuvedených v stĺpcoch 1, 6 a 8.

9. V riadku 27 sa uvádza stav vybraných pasív k prvému dňu kalendárneho štvrťroka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28.

10. V riadkoch 28 až 38 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných pasív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

11. V riadkoch 39 až 49 sa uvádza zníženie stavu vybraných pasív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

12. V riadku 50 sa uvádzajú kurzové rozdiely ziskové (+) a kurzové rozdiely stratové (-) v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28.

13. V riadku 51 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28 zvýšenie alebo zníženie stavu vybraných pasív z dôvodu organizačných zmien, živelných pohrôm, zmeny v metóde účtovania alebo z dôvodu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku, napríklad cenných papierov, dlhopisov, pretože majiteľ (držiteľ) zanikol.

14. V riadku 52 sa uvádza stav vybraných pasív k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28.

15. Stĺpec 21 sa vypĺňa len za Slovenskú konsolidačnú, a. s. a zdravotné poisťovne.

16. V stĺpci 28 sa uvádza suma prijatých preddavkov, časového rozlíšenia pasív a ostatných záväzkov neuvedených v stĺpcoch 21, 22, 24 a 26.

17. V stĺpcoch 7, 9, 23, 25 a 27 sa uvádzajú cenné papiere, bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, ktorých pôvodná doba splatnosti je viac ako jeden rok.

18. Výkaz sa predkladá aj pri vykazovaní nulových hodnôt.

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

č. r. – číslo riadku výkazu

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/21513/2012-31

VZOR – Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 4-01

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy s výnimkou subjektov verejnej správy uvedených v prílohách č. 6b a 6c a s výnimkou rozpočtových organizácií, obcí s počtom obyvateľov do 3 000 vrátane a subjektov verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. d).

2. V riadkoch 01 až 11 sa uvádza stav vybraných aktív v netto hodnote k 1. januáru rozpočtového roka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov [Nariadenie Rady (ES) č. 2223/1996 z 25. júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 2)].

3. V riadku 12 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných aktív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 v priebehu rozpočtového roka.

4. V riadku 13 sa uvádza zníženie stavu vybraných aktív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 v priebehu rozpočtového roka.

5. V riadku 14 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 tvorba opravnej položky ako zníženie ocenenia (-), zrušenie opravnej položky ako zvýšenie ocenenia (+), kurzové rozdiely ziskové (+), kurzové rozdiely stratové (-) a zmena hodnoty cenných papierov vyplývajúca z ich precenenia.

6. V riadku 15 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 zvýšenie/zníženie stavu vybraných aktív z dôvodu organizačných zmien, živelných pohrôm, zmeny v metóde účtovania alebo z dôvodu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku, napríklad cenných papierov, dlhopisov, pretože dlžník zanikol.

7. V riadkoch 16 až 26 sa uvádza stav vybraných aktív v netto hodnote k 31. decembru rozpočtového roka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

8. V stĺpci 10 sa uvádza suma poskytnutých preddavkov, časového rozlíšenia aktív a ostatných pohľadávok neuvedených v stĺpcoch 1, 6 a 8.

9. V riadkoch 27 až 37 sa uvádza stav vybraných pasív k 1. januáru rozpočtového roka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

10. V riadku 38 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných pasív v priebehu rozpočtového roka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28.

11. V riadku 39 sa uvádza zníženie stavu vybraných pasív v priebehu rozpočtového roka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28.

12. V riadku 40 sa uvádzajú kurzové rozdiely ziskové (+) a kurzové rozdiely stratové (-) v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28.

13. V riadku 41 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28 zvýšenie alebo zníženie stavu vybraných pasív z dôvodu organizačných zmien, živelných pohrôm, zmeny v metóde účtovania alebo z dôvodu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku, napríklad cenných papierov, dlhopisov, pretože majiteľ (držiteľ) zanikol.

14. V riadkoch 42 až 52 sa uvádza stav vybraných pasív k 31. decembru rozpočtového roka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

15. Stĺpec 21 sa vypĺňa len za Slovenskú konsolidačnú, a. s. a zdravotné poisťovne.

16. V stĺpci 28 sa uvádza suma prijatých preddavkov, časového rozlíšenia pasív a ostatných záväzkov neuvedených v stĺpcoch 21, 22, 24 a 26.

17. V stĺpcoch 7, 9, 23, 25 a 27 sa uvádzajú cenné papiere, bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, ktorých pôvodná doba splatnosti je viac ako jeden rok.

18. Výkaz sa predkladá aj pri vykazovaní nulových hodnôt.

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

č. r. – číslo riadku výkazu

Príloha č. 5 k opatreniu č. MF/21513/2012-31

VZOR

Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 5-04

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy.

2. V stĺpci „a“ sa uvádzajú v každom riadku samostatne jednotlivé druhy dlhových nástrojov s nasledovnými symbolmi

Druh dlhového nástroja Symbol
Emitované dlhopisyED
Zmenky Z
Bankové úvery BU
Investičné dodávateľské úvery a dodávateľské úvery IDU/DU
Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania SFRB
Úvery od Environmentálneho fondu ENVF
Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC) EPC
Návratné finančné výpomoci prijaté od subjektov verejnej správy NFV
Úvery od zahraničných vlád UZV
Finančný prenájom FP
Ostatné nebankové pôžičky OST
Prijaté zábezpeky ZAB

3. V stĺpci „a“ sa uvádzajú symboly tých druhov dlhových nástrojov, pri ktorých hodnota v stĺpci 4 nie je nula. Dlhové nástroje rovnakého druhu s rovnakým dátumom prijatia prostriedkov, rovnakým dátumom splatnosti dlhového nástroja a rovnakým druhom úroku sa uvedú sumárne v jednom riadku. Sumárne v jednom riadku sa uvedú aj prijaté zábezpeky, pri ktorých nie je známy dátum splatnosti, pričom stĺpce „1“ a „2“ sa nevypĺňajú.

4. Medzi bankovými úvermi sa vykazujú aj investičné dodávateľské úvery, pri ktorých prišlo k postúpeniu pohľadávky veriteľa na banku.

5. Ako investičné dodávateľské úvery a dodávateľské úvery sa vykazujú záväzky, pri ktorých sa na základe dohody s dodávateľom začne uplatňovať splátkový kalendár a zároveň úročenie alebo sa pohľadávka veriteľa odpredá financujúcemu subjektu (banka, faktoringová spoločnosť), na ktorý prechádzajú všetky riziká. Ak dôjde k odpredaju pohľadávky banke, takéto záväzky sa ďalej vykazujú ako bankové úvery.

6. V stĺpci „b“ sa uvádza kód meny podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska, v ktorej bol dlhový nástroj pôvodne prijatý. Ak pôvodnou menou dlhového nástroja bola slovenská koruna, uvedie sa kód SKK.

7. V stĺpci „1“ sa uvádza dátum emisie podľa emisných podmienok alebo dátum prvého dňa čerpania dlhových nástrojov podľa zmluvy, v tvare RRRRDDMM.

8. V stĺpci „2“ sa uvádza dátum, kedy bude podľa emisných podmienok alebo zmluvy dlhový nástroj splatený, v tvare RRRRDDMM.

9. V stĺpci „3“ sa uvádza druh úroku dlhového nástroja. Ak je úrok určený fixnou sadzbou alebo ak sa dlhový nástroj neúročí, uvádza sa písmeno „F“, ak je úroková sadzba počas splatnosti dlhového nástroja variabilná, uvádza sa písmeno „V“.

10. V stĺpci „4“ sa uvádza nesplatená výška dlhových nástrojov k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru v menovitej hodnote. Údaje sa uvádzajú bez záväzkov z úrokov. Ak je dlhový nástroj v cudzej mene, prepočíta sa na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho štvrťroka.

11. V stĺpci „5“ sa uvádza nesplatená výška dlhových nástrojov k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru voči zahraničným veriteľom v menovitej hodnote. Údaje sa uvádzajú bez záväzkov z úrokov. Ak je dlhový nástroj v cudzej mene, prepočíta sa na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho štvrťroka.

12. Výkaz sa predkladá aj, ak sa vykazujú nulové hodnoty; vyplní sa len riadok „Úhrn“, pričom v stĺpcoch „4“ a „5“ sa uvedie nula. Symboly dlhového nástroja v stĺpci „a“ sa neuvádzajú.

13. V stĺpci „6“ sa uvádza celková suma úrokov vyplatená k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru.

14. V stĺpci „7“ sa uvádza celková suma úrokov vyplatená k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru zahraničným veriteľom. Suma úrokov sa prepočíta na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho štvrťroka.

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/21513/2012-31

VZOR – Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

Prehľad

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 6-04

1. Výkaz sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie.

2. V riadku 1 sa uvádza stav peňažných prostriedkov, o ktorých sa účtuje na syntetických účtoch 221 a 211 vrátane kladného alebo záporného zostatku účtu 261.

3. V riadkoch 2 a 3 sa uvádzajú údaje o stave peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov (§ 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov).

4. V riadku 4 sa uvádza stav záväzkov účtovaných na účtoch účtových skupín 23, 24, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 46 a 47 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa vykazuje pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. Rezervy a časové rozlíšenie na strane pasív a zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v účtovej skupine 35 sa neuvádzajú.

5. V riadku 5 sa uvádzajú záväzky neuhradené v lehote splatnosti (§ 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.).

6. V riadku 6 sa uvádzajú uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti (§ 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.). Neuvádzajú sa tu napríklad záväzky z neukončených súdnych sporov.

7. V riadku 7 sa uvádzajú prijaté bankové úvery a výpomoci účtované na účtoch účtových skupín 23, 24, 27, 46 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa vykazuje pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet.

8. V riadku 8 sa uvádzajú bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, a to najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu (§ 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 324/2007 Z. z.). Úvermi na predfinancovanie projektov Slovenskej republiky a Európskej únie sa rozumejú finančné prostriedky z prijatého úveru, ktorými sa zaplatia faktúry v rámci realizácie uvedeného projektu a následne po refundácii z rozpočtu Európskej únie sa týmito prostriedkami prednostne zaplatí takýto úver.

9. V riadku 9 sa uvádza celkový stav záruk za bankové úvery a iné pôžičky poskytnutých obcou a vyšším územným celkom k termínu, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

10. V riadku 10 sa uvádza stav realizovaných záruk za bankové úvery a iné pôžičky poskytnutých obcou a vyšším územným celkom k termínu, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

Č. r. – číslo riadku výkazu

Príloha č. 6a k opatreniu č. MF/21513/2012-31

VZOR

Výkaz vybraných údajov z účtovníctva subjektu verejnej správy

Vysvetlivky:

1. Výkaz sa vypĺňa za subjekty verejnej správy uvedené v prílohe č. 6c.

2. Vo výkaze sa uvádzajú hodnoty vychádzajúce z nákladov a výnosov alebo príjmov a výdavkov narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia ku koncu príslušného štvrťroka bežného účtovného obdobia a k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

Príloha č. 6b k opatreniu č. MF/21513/2012-31

Zoznam ostatných subjektov verejnej správy, skupina A

IČONÁZOV
00165476Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik
00165506SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
31256911Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
31364501Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, “ŽSR“
31642284Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.
31701914Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
31908969Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
31908977Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
35581000Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
35581638Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň
35582391Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
35722959Exportno-importná banka Slovenskej republiky, “EXIMBANKA SR “
35919001Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35971126Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
36007099Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
36077054Nemocnica Modra n.o.
36077739Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
36084204TOLERANCIA n.o.
36084212Poliklinika Senica n.o.
36084221Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
36084328VITALITA n.o. LEHNICE
36513458Nemocnica Poprad, a. s.
36601284Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
36601578Letecká vojenská nemocnica, a.s.
36603350Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
36644331Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
37886436Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
37886827Poliklinika Sabinov, n.o.
37886851Ľubovnianska nemocnica, n. o.
37954920Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.
37971832Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
37983687Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
37986759Poliklinika Sládkovičovo, n.o.
44444761Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
44452519Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
44570783Nemocnica svätého Michala, a. s.
45732205Nemocnice s poliklinikami n.o.
45741662Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
00492736Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Príloha č. 6c k opatreniu č. MF/21513/2012-31

Zoznam ostatných subjektov verejnej správy, skupina B

IČONÁZOV
00007838Rudné bane, š.p.
00584614Združenie miest a obcí Slovenska
00628221Združenie obcí, región Biela Orava
14224119Združenie miest a obcí Liptova
14224542Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
17073154Združenie miest a obcí okresu Košice-okolie
17073162Združenie miest a obcí údolie Bodvy
30232678Regionálne združenie miest a obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina, združenie obcí
30233691Združenie miest a obcí – región Turiec
30795915Mikroregión Červený kameň, združenie obcí
30797209Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu
30806917REO – Združenie pre separovaný zber
30808847Únia miest Slovenska
30845301Slovak Business Agency
31103031Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti
31117244ZOHDMA – združenie obcí Hornej a Dolnej Marikovej
31117881Považskobystrické regionálne združenie miest a obcí
31197345Záujmové združenie obcí v 1. pásme Jadrovej elektrárne Mochovce
31203817Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN
31256601Združenie obcí Olšavského a Slanského regiónu
31257526Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
31266851EKOLÓG OLŠAVA, záujmové združenie
31313337Mikroregión Dobrá voda – združenie obcí
31314686Združenie obcí údolia Kaňapty
31447708Národný žrebčín “Topoľčianky“ štátny podnik
31580386BIC Prievidza,spol. s r.o.
31586392SPOOL, a.s.
31693954Šport, spol. s r.o.
31747167Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy
31773966Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV a kanalizáciu v obciach
31796389Turistika bez hraníc
31800424Združenie miest Slovenska /ZMS/
31803628Miniregión Pridunajsko
31805663Združenie výstavby kanalizácie v regióne Malacky
31808638Združenie miest a obcí pre separovaný zber odpadu – Záhorie
31826385Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
31870007“KOMPLEX“, záujmové združenie obcí
31870236Združenie miest a obcí Žitného ostrova
31875173Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región
31898106Združenie obcí Maríkovskej doliny pre vidiecku turistiku a agroturistiku “ZOMDA“
31898734Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
31903151Regionálne združenie miest a obcí Horehronia a Stredného rudohoria
31908845Komunitné centrum, n.o.
31915698Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG
31924794Združenie miest a obcí Hornej Nitry
31928668Mikroregión Čierny Hron
31931103Združenie obcí pre rozvoj mikroregiónu Horehron
31936440Združenie obcí EKOLÓG
31937306Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota
31938434Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum Martin
31951309Združenie miest a obcí Medzibodrožia
31965041Združenie obcí Mikroregión Hornád
34003584Regionálne združenie podzoborských obcí – Zoboralji Kôzségek regionális Társulása
34054359Spoločenstvo obcí mikroregiónu JAVORINA
34074694Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne
34076336Združenie miest a obcí Záhorie
34103775Mestské kultúrne stredisko spol. s r. o.
34142495Novocentrum Nové Zámky a.s.
35505281Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu “Juh Šíravy“
35524197Združenie miest a obcí vranovského regiónu
35534494Združenie obcí mikroregiónu Poondavie
35536225“Združenie prihraničných obcí pre VKČOV“
35537124Regionálne združenie Zemplín Michalovský región
35548606Olšavský mikroregión združenie obcí
35551411Kecerovský Mikroregión Združenie Obcí
35552981Združenie miest a obcí Spiša
35554649Združenie obcí pre odkanalizovanie južnej časti Zemplínskej Šíravy
35554789Združenie obcí Milič
35554959Združenie obcí Mikroregión Miloj Spiš
35555157Združenie obcí Torysského miniregiónu
35555386Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj – Sever
35555718Združenie obci mikroregiónu Borolo
35555831Združenie obcí Slanského mikroregiónu
35555904Združenie obcí Bačkov, Dvorianky, Hriadky, Parchovany, Tušice a Vojčice
35555971Združenie obcí Duša
35556056Ticce Mikroregión, združenie obcí
35556137Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu /ZMOHR/
35556439Buród, združenie obcí
35558644Rovina – združenie obcí
35559853Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehňov, Zemplínska Teplica
35560231Združenie obcí Mikroregión Sľubica
35560312Združenie obcí Čierna voda – Uh
35560371Trojhraničie, združenie obcí
35560428SEZO – Spiš, združenie obcí
35560975Mikroregión Tarbucka – združenie obcí
35560983Združenie obcí časti Použia
35561254Regionálne združenie obcí Laborecká niva
35561858Združenie obcí mikroregiónu “OKNA“
35562111Združenie obcí “Mikroregión Čremošná“
35563150Jelšina – združenie obcí
35563168Helmec – združenie obcí
35564181Združenie obcí Mikroregión Domica
35564504Združenie obcí Uh-Olšava
35564521Združenie obcí Mikroregión Slaná
35564725Združenie obcí Mikroregiónu Štítnická dolina
35564911Združenie obcí Domické škrapy
35565152Združenie za rozvoj obcí Paňovce a Debraď
35565241Združenie obcí “Mikroregión Turecká“
35565527Združenie obcí MIKROREGIÓN SLNEČNICA
35567716Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR)
35568291Združenie obcí Torysa-net
35568607East Park – Park Východ – združenie obcí a mesta
35568674Priemyselný park AGRO-SOBRANSKO – združenie obcí
35569255Združenie obcí Dolný Spiš – NET
35572281Združenie miest a obcí Použia
35573473Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera
35578106Združenie za krajšie Vojčice
35583754Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie – Cesta n.o.
35583771Komunitné Centrum Šamudovce, n.o.
35593032Združenie miest a obcí myjavského regiónu
35607254Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie
35628294“Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu – združenie obcí“
35656492AD ASTRA, n.o.
35656514Mikroregión Chopok – juh
35656786Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky
35664452Združenie obcí mikroregiónu Severné Podpoľanie
35673044Regionálne združenie miest a obcí Žiarsky Región
35675926Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu Podpoľanie
35728213TVR a RE, s.r.o.
35769980Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.
35860839Hydromeliorácie, štátny podnik
35919264DNV ŠPORT, spol. s r.o.
35979941MH Development s.r.o.
35987677Mikroregión MEDVEŠ
35988932Mikroregión HORNOHRAD, združenie obcí
35997851Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera
35998768Mikroregión Turiec v Gemeri
35998831Mikroregión pri Velických jazerách
35999624Mikroregión Novohradské podzámčie
35999659Mikroregión obcí Pod Pánskym dielom
35999781Združenie obcí skupinového vodovodu CHANAVA
36065773Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
36067725Združenie obcí Enviropark Pomoravie
36080896Združenie obcí odpadového hospodárstva Gabčíkovského regiónu
36084166Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o.
36084514Dom pokojnej staroby n.o., Gbely
36084603Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
36090557Združenie obcí – budovanie kanalizácie GHKPV
36091651Združenie obcí – kanalizácia do spoločnej ČOV
36091979Dolné Považie a Podunajská nížina – MÁTYUSFÔLD
36091995Združenie obcí Medzičilizia
36092142Mikroregión Branč – združenie obcí
36092436Združenie obcí Trstín – Horná Krupá – Bíňovce
36094269Budovanie, združenie obcí
36094633Združenie obcí – budovanie regionálnej skládky TKO – Cunín
36096598Teledom Marcelová, n.o.
36096920Pro Castello Comaromiensi
36096971Domov sociálnych služieb “Dúha“ Svätý Peter, n.o.
36096997Bakalár Nové Zámky, n.o.
36097314Združenie obcí dolného Žitného Ostrova
36097900Plynofikácia obcí Jesenského údolia
36105741Spoločenstvo obcí mikroregiónu “Cergát – Váh“
36105856Združenie vidieckého turizmu “Hron“
36105945“Združenie obcí Most priateľstva – Hídveró Társulás“
36106330Mikroregión “Dolné Pohronie a južná časť Podunajska“
36107298Mikroregión “Požitavie – Širočina – záujmové združenie obcí pre CR“
36107433Združenie obcí ZOBOR
36107565VEKOČEM
36109487Združenie obcí Mikroregiónu Západný Tríbeč
36109797Záujmové združenie obcí CR Mikroregión KVETNIANKA
36110574Združenie obcí “Zdravý mikroregión“
36113565“Združenie obcí – Biely kameň“
36115932Regionálne združenie Vlára – Váh, združenie obcí
36118605Spoločenstvo obcí mikroregiónu Považský Inovec
36119491Domov n.o., Partizánske
36119610Sociálne služby Myjava, n.o.
36119679HARMÓNIA n.o.
36121126Regionálne združenie Rokoš-Chotoma
36121363Združenie obcí Mikroregión Machnáč – Inovec
36122548Združenie pre rozvoj Považia
36123293Združenie obcí MIKROREGIÓNU PÚCHOV
36126578Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo
36136891Združenie obcí Horného Liptova – Čistota
36142255Združenie miest a obcí Turčianska Vážsko-Fatranská cesta
36193925TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce
36215597REGIA – TV, s.r.o.
36233846FK DAC 1904, a.s.
36244431Hlohovská televízia, s.r.o.
36266906Letisko Piešťany, a.s.
36273074Stoma Senica, a.s.
36332500MŠK Púchov s.r.o.
36355721Prievidza Invest, s.r.o.
36443883TV Poprad, s.r.o.
36496189MŠK Tesla Stropkov, s.r.o.
36522309COM-MÉDIA, spol. s r.o.
36541940Kalná KTR s.r.o.
36633747Zahorka, s.r.o.
36724530MH Invest, s.r.o.
36797952Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
36867900Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy
37783882Združenie miest a obcí regiónu Humenné
37793225Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí
37798049Združenie Podhradsko – Kráľovské, združenie obcí
37798570Združenie BABIA HORA
37801538Združenie Dolný Liptov
37804880Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
37805533Združenie obcí Rajecká dolina
37805967Združenie obcí regiónu Kysúc pre odkanalizovanie a čistenie splaškových vôd a zásobovanie pitnou vodou
37817043Mikroregión HÁJ
37818589Združenie obcí mikroregiónu Nízke Tatry a Rudohorie RENTAR
37821598Mikroregión Teplý Vrch – združenie obcí
37821849Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
37823086Mikroregión Obručná – združenie obcí
37823116Mikroregión RIMAVA A RIMAVICA
37823264Mikroregión KOKAVSKO
37823981Mikroregión Hucín a okolie
37825623Mikroregión obcí strehovskej doliny
37825810Mikroregión Palócska vrchovina – Palóc dombvidék – združenie obcí
37835823Združenie obcí Kuklov, Borský Svätý Jur, Sekule a Moravský Svätý Ján – budovanie skupinového vodovodu
37845438Združenie obcí Horná Krupá – Bíňovce
37847091Združenie Obcí Pre Rozvoj POMORAVIA
37847465Združenie obcí VIESKY
37848089Združenie obcí Malý Žitný ostrov
37851161Združenie obcí – HAVRAN
37853813Dvory a okolie – združenie obcí
37857002Združenie obcí – Mikroregión Hurbanovo a okolie
37857380Združenie obcí HONT
37859676Dolnohronské regionálne združenie
37866371Záujmové združenie obcí – SIKENICA – Kôzségek Érdekvédelmi Szôvetsége
37878492Združenie obcí prihraničnej rieky Poprad
37881566Združenie obcí – VIRO
37881701Združenie obcí Mikroregión DOMAŠA
37883569Združenie obcí Mikroregión Sekčov – Topľa
37884298Združenie maličkých historických obcí
37884361Levočské vrchy
37884859Združenie obcí Poloniny
37884999Združenie obcí mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu
37885243Záujmové združenie obcí Spolužitie & Jekhetane Roma & Slovakia
37885251Združenie LAPANČ
37886266Organizácia pre rozvoj sektoru S 3 – Odpadové hospodárstvo, n.o.
37886444Domov dôchodcov Hertník n.o.
37886592Universitaes Prešov, n.o.
37889753Združenie obcí mikroregión Pliešovská kotlina
37890441Mikroregión Ratková a okolie
37891570Mikroregión Údolie Čebovského potoka – združenie obcí
37894633Združenie obcí mikroregiónu Muránska planina
37895206Združenie obcí Veľký Potok – Ipeľ
37896725Združenie obcí Mikroregiónu Konkordia
37896865Záujmové združenie obcí Mikroregión Údolie Gortvy-Gortva vôlgye
37897705Mikroregión Dolného Gemera – združenie obcí
37899163Čiernohronský mikroregión
37902415Združenie obcí Havran – Dolný Liptov
37905431“Združenie Miest A Obcí Horná Orava“
37907387“Mikroregión Hričov“ združenie obcí
37907522Združenie obcí – Čistý Liptov
37908065Združenie obcí oravsko – liptovského mikroregiónu “OrLi“
37911431“Združenie Miest A Obcí Dolná Orava“
37915002Regionálne združenie obcí Teplička
37915541Regionálne združenie obcí Dubová
37915614Regionálne združenie obcí Vtáčnik
37915657Združenie obcí Šípok
37915771Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu
37915797Združenie obcí POBEBRAVIE
37915801Združenie obcí Mikroregión Beckov – Zelená voda – Bezovec
37915819Združenie obcí Bánovecko
37915908Regionálne združenie obcí Magura – Strážov
37915959Regionálne združenie obcí BUCHLOV
37916149Združenie obcí Rudnaya
37916718Združenie obcí – Mikroregión Bošáčka
37917773Združenie obcí Handlovskej doliny
37917901Združenie obcí Uhrovská Dolina
37920049Združenie obcí NEOS
37923145Správa majetku mesta, n.o., Partizánske
37923277Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.
37923358ASTERION, n.o.
37923561Kultúrne centrum mesta Nováky, n.o.
37923650Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n.o. skrátený názov TIK Prievidza, n.o.
37924346JESEŇ n.o.
37935861Slovenské enviromentálne programy
37936328Združenie obcí “ Mikroregión spišskej občiny “
37936808POĽANA – centrum turistiky, zdravých vôd a kultúrnych pamiatok, združenie obcí
37937138Združenie obcí MIKROREGIÓN MAKOVICA
37937235Združenie obcí Mikroregión Pieniny – východ
37937278Združenie obcí EKOTORYSA
37938231Združenie obcí hornej Torysy
37943499Združenie obcí na ochranu Baldovskej minerálnej vody – Sivá Brada
37943740Združenie obcí pre rozvoj mikroregiónu Stredného Zemplína
37944461TOPOĽ
37945378Združenie obcí Mikroregión – Bardejov – Horná Topľa
37948547Mikroregión MAGNEZIT, združenie obcí
37948580Združenie obcí Mikroregiónu Suchánska dolina
37948784Združenie obcí mikroregión – Ipeľská dolina Ipoly vôlgye mikrorégió
37948814Mikroregión Blžská dolina – združenie obcí
37950576Združenie obcí SEZA
37953737Združenie obcí mikroregiónu Starohorská dolina
37954318DOMINIK, n.o.
37954652Domovina n.o.
37955934Združenie obcí Hrončiansko – Osrblianskej železnice
37956167Mikroregión Pod Bučeňom – združenie obcí
37958330Združenie Obcí, Mikroregión Rimavská Dolina
37960776Združenie obcí Mikroregión “Potríbečie – Drevenica“
37960920Združenie mesta a obcí mikroregiónu Šurany-Bánov-Lipová
37961578Hrušovsko-Beňadický mikroregión – združenie obcí
37963040Združenie obcí – Južný región.
37963767Združenie obcí Trniny
37965301Združenie obcí Tribečsko – Inoveckého regiónu
37968173“Mikroregión Stredné a Dolné Poiplie“
37968793Združenie obcí a miest Hontiansko Poipeľského regiónu so sídlom v Šahách
37969803Združenie obcí mikroregiónu Palóc – Hont
37970780Združenie Obcí Pre Trvalo Udržateľné Nakladanie S Komunálnymi Odpadmi
37970895SENIOR – Domov dôchodcov a sociálnych služieb Horné Obdokovce, n.o.
37971875MARTOS, n.o.
37974319Združenie obcí separovaného zberu
37978578Združenie Miest A Obcí Kysúc
37978918Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
37982788Združenie obcí Drotária
37983555Centrum kultúry MARTIN, n. o.
37984985Združenie Obcí Pátria
37985001Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tökési ág Kistérség
37986261Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých Unín, n. o. Barborka
37986708Nezábudka Kúty, n.o.
37986775ŠTÍBOR – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica
37986830Dom seniorov Brodské, n.o.
37986899Nezábudka Pata n.o.
37988794Združenie Obcí Horného Žitného Ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
37996380Združenie obcí Bioenergia Bystricko
37998552Združenie obcí SEPARO
42000041Nezábudka, n.o.
42022690Združenie obcí Mikroregión Inovec
42023122Združenie obcí subregión Pod Bradlom
42024170Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
42024901Združenie obcí ČACHTICE – KOPANICE
42026636Združenie obcí pod hradom Čičva
42027063Združenie obcí “Mikroregiónu Horná Svinka“
42027071Združenie obcí Pukavica
42027128Združenie obcí Hanušovce nad Topľou a okolie
42027144Združenie obcí “Mikroregión Dolná Svinka“
42027268ČIČAVA
42027489Vysokotatranský mikroregión
42043069Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
42046041Združenie obcí mikroregiónu Veľké Zálužie-Lehota-Jarok-Báb-Rumanová
42050227Združenie obcí “DUDOK“
42052050Domov sociálnych služieb pre dospelých Machulince, n.o.
42052866SOCIETA Vráble, n.o.
42053315SK 8
42053391Združenie K8
42054249Združenie miest a obcí pre využívanie obnoviteľných zdrojov
42059801Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel
42060761“Mikroregión pod Poludnicou “združenie obcí“
42093678Mikroregión obcí ROŇAVA – združenie obcí
42096502Združenie obcí BIOMASA SPIŠ
42101026Združenie obcí “Šírava – Morské oko“
42101115Regionálne združenie obcí Košice – okolie
42102855Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína
42111561Združenie obcí Zádielska Tiesňava
42114756Združenie obcí a miest mikroregión Novozámocko
42117160Združenie obcí “Za čisté Dolné Pohronie“
42119430Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu “Požitavie – Širočina“
42119740Združenie obcí Kvetňanka
42120241Združenie obcí Aglomerácia Hronovce
42120861Nitrianske regionálne združenie obcí – ZMOS
42128196Združenie obcí Šúr
42139007Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO
42141753Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie
42143896Združenie obcí pre informatizáciu verejnosti
42157595Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve
42168180Životnými cestami Jána Palárika
42170320Pezinský mikroregión
42185165Združenie obcí za bezpečnosť občanov skratka ZOBO
42188148“Združenie Obcí Mikroregión Kremnické Vrchy“
42188831Digitálne Štiavnicko – Združenie Obcí Pre Internetizáciu Štiavnického Regiónu
42189578Združenie miest a obcí Novohradu
42196124Združenie obcí Kľakovskej doliny
42212243Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti
42217717Mikroregión Oravská vrchovina – Združenie obcí
42231779Regionálne združenie miest a obcí Prešov – Šariš
42231981Rieka Poprad, z.o.
42235405Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou
42250498Mikroregión Pod Mošníkom – združenie obcí
42252032Sobranské regionálne združenie samospráv – združenie obcí
42280788Združenie obcí Púchovská dolina
42298296Združenie obcí Veselé ČOV
42298644Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany
42304482“REGIÓN GRON“
42330891Regionálne združenie obcí Latorica
42383650“Združenie obcí mikroregiónu BÚČKY“
42387124Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice
43861105Technická obnova a ochrana železníc, a. s. (TOOŽ)
43893104SMM Holíč s.r.o.
444750121. župná a. s.
44525371Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
44628358Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o.
44876009MŠK Veľký Meder, s.r.o.
45011532Združenie obcí – Mikroregión Skalicko
45013870Združenie Obcí – Mikroregión Šaštínsko
45013900Združenie obcí mikroregiónu DUDVÁH
45014523Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu ( ZMO GA-SA )
45017182Združenie miest a obcí veľkokrtíšskeho regiónu
45020370Združenie obcí – Včelince a Rumince
45230005EURÓPSKE ZOSKUPENIE ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE KRAS-BODVA S RUČENÍM OBMEDZENÝM
45230013Európske zoskupenie územnej spolupráce Spoločný región s ručením obmedzeným
45230021Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii
45230030Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia
45731951Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o.
45733082SENIOR GARDEN n.o.
45733236Dátové centrum obcí a miest Slovenska
45733244Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier
45733678Mladí cyklisti, n.o.
45734348Inovačné partnerské centrum, Prešov
45736359DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736723Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých sv. Jozefa, n.o.
45738319Zariadenie pre seniorov Komfort n.o.
45738700Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o.
45738998Kamjana, n.o.
45739528Domov MUDr. Dallosa, n.o.
45740291Slovenské dedičstvo UNESCO
45740348Trenčianska elektrická železnica, n. o.
45740861Hodruša-Hámre, n.o.
45741107PRO COMITATU, n.o.
45741191Senior Centrum Handlová, n.o.
45741212Centrum sociálnych služieb Svinná, n. o.
46313834Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
46990054Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a. s.

Príloha č. 7 k opatreniu č. MF/21513/2012-31

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov (Ú. v. EÚ L 306, 23. 11. 2011).

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 9 ods. 4 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z.

5) § 12 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

10) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 601/2007 Z. z.).

11) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).