Oznámenie č. 370/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia a majetku Slovenskej republiky na výstavbu a prevádzku stavby „Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec“ na hraničnom vodnom toku Radejovka (Radějovka) v katastrálnych územiach obcí Sudoměřice a Rohatec a mesta Skalica

Čiastka 91/2012
Platnosť od 30.11.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. októbra 2012 v súlade s článkom 9 ods. 1.