Vyhláška č. 364/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 324/2016 Z. z.)

Čiastka 90/2012
Platnosť od 27.11.2012
Účinnosť od 01.01.2017