Vyhláška č. 358/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Čiastka 89/2012
Platnosť od 23.11.2012 do31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2014
Zrušený 488/2013 Z. z.

OBSAH

358

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 8. novembra 2012,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle sa mení takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. h) prvý a druhý bod znejú:

1. opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, opakujúci sa mikrotext „SLOVAK REPUBLIC“ a opakujúci sa mikrotext „SR“,

2. opakujúci sa motív jazdca a motív štátneho znaku Slovenskej republiky.“.

2. Prílohy č. 1 až 6 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť

Obrázok 01

VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť

Obrázok 02

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť

Obrázok 03

VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť

Obrázok 04

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s 10-dňovou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť

Obrázok 05

VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s 10-dňovou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť

Obrázok 06

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Obrázok 07

VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Obrázok 08

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Obrázok 09

VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Obrázok 10

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s 10-dňovou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Obrázok 11

VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s 10-dňovou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Obrázok 12


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ján Počiatek v. r.