Zákon č. 357/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 89/2012
Platnosť od 23.11.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

357

ZÁKON

z 29. októbra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z. a zákona č. 317/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 113 odsek 3 znie:

(3) Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel v písomnej alebo elektronickej forme o

a) mene, priezvisku a pobyte alebo o názve a sídle držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka,

b) tom, či sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia.“.

2. V § 113 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel v písomnej alebo elektronickej forme, ktorá neobsahuje osobné údaje a údaje o držiteľovi a vlastníkovi vozidla uvádzané v osvedčení o evidencii časť II.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

3. V § 113 odsek 5 znie:

(5) Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorej sa informácia týka a žiadosť podľa odseku 4 sa podáva ministerstvu vnútra.“.

4. V § 118 ods. 4 sa za slovo „oznámenia“ vkladajú slová „v elektronickej forme“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.