Zákon č. 356/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 89/2012
Platnosť od 23.11.2012
Účinnosť od 01.12.2012 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

OBSAH

356

ZÁKON

z 29. októbra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z. a zákona č. 73/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 ods. 4 písmeno d) znie:

d) súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k hromadnej prestavbe podľa § 17 ods. 1 písm. a) až g), i) a j), ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou.“.

2. V § 18 ods. 17 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „protokol o technickej kontrole vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h),“.

3. V § 18 ods. 17 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „protokol o emisnej kontrole motorového vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h),“.

4. V § 23a ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000,“.

5. V § 23a ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000 nemusia spĺňať technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, ak v čase výroby tieto vozidlá neboli vybavené takým osvetlením.“.

6. V § 43 ods. 5 písm. g), § 61 ods. 5 písm. f), § 78 ods. 5 písm. f) a § 91 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „nie staršiu ako šesť mesiacov“.

7. V § 107 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Pokuty podľa odseku 2 písm. f) a odseku 4 možno uložiť aj fyzickej osobe, ak k porušeniu povinností došlo v čase, keď táto osoba bola kontrolným technikom, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo technikom montáže plynových zariadení, a ktorej následne bolo osvedčenie zrušené alebo zaniklo podľa § 44, 62, 79 alebo § 92.“.

8. V § 112b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám kategórie L1e vyrobeným pred 1. januárom 2000 zostávajú v platnosti do konca roku 2022 a technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám kategórie S, kategórie PS používaným v poľnohospodárstve, kategórie PN a pre výmenné nadstavby zostávajú v platnosti do konca roku 2016.“.

9. V § 112b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000 sa ustanovenie prvej vety uplatňuje od 1. januára 2023 a pre vozidlá kategórie PS používané v poľnohospodárstve sa ustanovenie prvej vety uplatňuje od 1. januára 2017.“.

10. V § 112b ods. 3 sa slová „po 1. januári 2013“ nahrádzajú slovami „po 1. januári 2017“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.