Zákon č. 354/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c41/2013 Z. z.)

Čiastka 89/2012
Platnosť od 23.11.2012
Účinnosť od 25.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. I jedenásteho bodu § 10 ods. 2 prvej vety a čl. I devätnásteho bodu § 14 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014. Rozhodnutie č. 192/2013 Z. z. určuje deň kon...

OBSAH