Zákon č. 352/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 89/2012
Platnosť od 23.11.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 29. novembra 2012 okrem ustanovení čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
29.11.2012 - 31.12.2012