Vyhláška č. 35/2012 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie

Čiastka 11/2012
Platnosť od 03.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012

35

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

z 30. januára 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 7 a § 28 ods. 22 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „krajské úrady“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obvodné úrady v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky č. 445/2007 Z. z.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 4 ods. 3 písmeno h) znie:

h) ochranu zamestnancov a ostatných osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia vrátane osôb podieľajúcich sa na likvidácii jadrovej alebo radiačnej havárie,“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 442/2007 Z. z.“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 6 vyhlášky č. 388/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 442/2007 Z. z.“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8. § 24 znie:

㤠24

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.10)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.

9. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí
(INES*) na účely informovania verejnosti

Stupeň 7
Veľmi vážna havária
Stupeň 6
Vážna havária
Stupeň 5
Havária s účinkami na okolie
Stupeň 4
Havária s lokálnymi následkami
Stupeň 3
Vážna nehoda
Stupeň 2
Nehoda
Stupeň 1
Odchýlka od normálneho stavu
Pod stupnicou/Stupeň 0
Bez vplyvu na bezpečnosť

* INES – International Nuclear and Radiological Event Scale (Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí).“.

10. V bode 1 písm. a) a písm. c) prílohy č. 5 sa nad slovom „havárií“ odkaz „1“ nahrádza odkazom „11“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) § 2 písm. x) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.“.

11. V bode 1 písm. a) prílohy č. 5 sa nad slovom „predpisov,“ odkaz „2“ nahrádza odkazom „12“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.


Marta Žiaková v. r.