Uznesenie č. 348/2012 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 114/2011-211 z 19. septembra 2012 vo veci zastavenia konania o návrhu skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie súladu § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z. s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 1 písm. a) a ods. 4, čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 55 ods. 2, čl. 59 ods. 2 a čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 2 ods. 2, čl. 28, čl. 30, čl. 49 a čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Čiastka 88/2012
Platnosť od 23.11.2012
Účinnosť od 23.11.2012
Redakčná poznámka

Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov zanikne vyhlásením rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci samej, ak toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti Ústavný súd Slovens...

348

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

č. k. PL. ÚS 114/2011-211 z 19. septembra 2012

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 19. septembra 2012 prerokoval návrh skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátom JUDr. Róbertom Madejom, Advokátska kancelária, Mestská 2/A, Bratislava, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z. s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 1 písm. a) a ods. 4, čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 55 ods. 2, čl. 59 ods. 2 a čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 2 ods. 2, čl. 28, čl. 30, čl. 49 a čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a takto

rozhodol:

Konanie o návrhu skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zastavuje.

Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov zanikne vyhlásením rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci samej, ak toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti Ústavný súd Slovenskej republiky už predtým nezrušil, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bolo prijaté, a podľa § 38 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov zaniká platnosť uznesenia o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov aj zastavením konania.

Predsedníčka pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ivetta Macejková v. r.