Zákon č. 343/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 86/2012
Platnosť od 15.11.2012
Účinnosť od 01.01.2016

343

ZÁKON

z 19. októbra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 77 ods. 1 sa za slová „elektroodpadov26a)“ vkladajú slová „a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu26b)“.

Poznámka k odkazu 26b znie:

26b) § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 343/2012 Z. z.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.