Zákon č. 342/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 86/2012
Platnosť od 15.11.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH