Vyhláška č. 338/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva

Čiastka 85/2012
Platnosť od 14.11.2012
Účinnosť od 15.11.2012

338

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. novembra 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pre úhradovú skupinu možno v odôvodnených prípadoch určiť aj inú skupinovú úhradu než ako úhradu vypočítanú podľa odseku 2, maximálne však vo výške tretej najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni prepočítanej na štandardnú dávku liečiva spomedzi liekov zaradených v posudzovanej úhradovej skupine.“.

2. V § 7 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

3. V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú písmená i) a j).

4. V § 8 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.

5. V § 9 ods. 4 a v § 10 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „uvedené sa nevzťahuje na určovanie skupinovej úhrady podľa § 5 ods. 3.“.

6. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. novembra 2012

(1) Prvé určenie skupinových úhrad podľa § 5 sa vykoná tak, aby rozhodnutia nadobudli vykonateľnosť 1. apríla 2013.

(2) Prvé prehodnotenie úhrad podľa § 9 ods. 3 sa vykoná tak, aby rozhodnutia nadobudli vykonateľnosť 1. apríla 2013.“.

7. V prílohe v stĺpci Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme), číslo úhradovej skupiny 5, sa vypúšťajú tieto slová:

„B01AC10 indobufén, p.o., všetky množstvá liečiva“.

8. V prílohe v stĺpci Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme), číslo úhradovej skupiny 6, sa na konci pripájajú tieto slová:

„C09AA06 Quinapril, p.o., všetky množstvá liečiva
C09AA13 Moexipril, p.o., všetky množstvá liečiva“.

9. V prílohe stĺpec Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme), číslo úhradovej skupiny 7, znie:

„C09AA16 Imidapril, p.o., všetky množstvá liečiva
C09AA09 Fosinopril, p.o., všetky množstvá liečiva
C09AA11 Spirapril, p.o., všetky množstvá liečiva
C09AA03 Lizinopril, p.o., všetky množstvá liečiva“.

10. V prílohe v stĺpci koeficient, číslo úhradovej skupiny 7, sa číslo „1,00“ nahrádza slovami „nie je určený“.

11. V prílohe stĺpec Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme), číslo úhradovej skupiny 8, znie:

„C09AA04 Perindopril arginín, p.o., 5 mg
C09AA04 Perindopril terc-butylamin, p.o., 4 mg
C09AA05 Ramipril, p.o., do 5 mg
C09AA10 Trandolapril, p.o., do 2 mg“.

12. V prílohe v stĺpci koeficient, číslo úhradovej skupiny 8, sa slová „nie je určený“ nahrádzajú číslom „1,00“.

13. V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 8 vkladá nové číslo úhradovej skupiny 9, v ktorom stĺpec Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme) znie:

„9C09AA04 Perindopril arginín, p.o., 10 mg
 C09AA04 Perindopril terc-butylamin, p.o., 8 mg
 C09AA05 Ramipril, p.o., 10 mg
 C09AA10 Trandolapril, p.o., 4 mg“

stĺpec koeficient znie: „1,00“

a stĺpec poznámka znie: „pevné liekové formy“.

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 9 až 45 sa označujú ako 10 až 46.

14. V prílohe v stĺpci Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme), číslo úhradovej skupiny 10, sa na konci pripájajú tieto slová:

„C09CA03 Valsartan, p.o., 40 mg“.

15. V prílohe stĺpec Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme), číslo úhradovej skupiny 11, znie:

„C09CA03 Valsartan, p.o., 80 mg
C09CA06 Candesartan, p.o., 8 mg
C09CA03 Valsartan, p.o., 160 mg
C09CA04 Irbesartan, p.o.,150 mg
C09CA07 Telmisartan, p.o., 40 mg“

stĺpec koeficient znie: „1,0“.

16. V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 11 vkladá nové číslo úhradovej skupiny 12, v ktorom stĺpec Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme) znie:

„12C09CA02 Eprosartan, p.o., 600 mg
 C09CA03 Valsartan, p.o., 320 mg
 C09CA04 Irbesartan, p.o., 300 mg
 C09CA06 Candesartan, p.o., 16 mg
 C09CA06 Candesartan, p.o., 32 mg
 C09CA07 Telmisartan, p.o., 80 mg“

stĺpec koeficient znie: „1,0“.

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 12 až 46 sa označujú ako 13 až 47.

17. V prílohe stĺpec Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme), číslo úhradovej skupiny 13, znie:

„C10AA01 Simvastatin, p.o., 10 mg
C10AA02 Lovastatin, p.o., 20 mg
C10AA01 Simvastatin, p.o., 20 mg
C10AA02 Lovastatin, p.o., 40 mg
C10AA04 Fluvastatín, p.o., 80 mg
C10AA01 Simvastatin, p.o., 40 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o., 10 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o., 20 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o., 30 mg“.

18. V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 13 vkladajú nové čísla úhradových skupín 14 a 15, v ktorých stĺpec Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme) znie:

„14C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 10 mg
 C10AA05 Atorvastatin, p.o., 40 mg
 C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 15 mg
 C10AA05 Atorvastatin, p.o., 60 mg
 C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 20 mg
 C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 30 mg
15C10AA05 Atorvastatin, p.o., 80 mg
 C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 40 mg“.

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 14 až 47 sa označujú ako 16 až 49.

19. V prílohe v stĺpci Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme), číslo úhradovej skupiny 25, sa slová „M05BX04 denosumab, parent., všetky množstvá liečiva“ nahrádzajú slovami „M05BX04 denosumab, parent., 60 mg/ml“.

20. V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 25 vkladajú nové čísla úhradovej skupiny 26 až 31, v ktorých stĺpec Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme) znie:

„26N01BB amidy a anilidy, parent., všetky množstvá liečiva
 N01BB01 bupivakaín, parent., všetky množstvá liečiva
27N02AA01 morfín, p.o., všetky množstvá liečiva
28 N02AB03 fentanyl, p.o. a loc. nosový sprej, všetky množstvá liečiva
29N02AX02 tramadol, p.o., všetky množstvá liečiva
30N02AX52 tramadol kombinácie, p.o., všetky množstvá liečiva
31N07CA01 betahistín, p.o., 8 mg a 16 mg“

stĺpec koeficient znie:

„261,00
27nie je určený
28nie je určený
291,0
301,0
31nie je určený“

stĺpec poznámka znie:

„26 
27pevné liekové formy
28 
29pevné liekové formy
30pevné liekové formy
31“.

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 26 až 49 sa označujú ako 32 až 55.

21. V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 34 vkladajú nové čísla úhradovej skupiny 35 až 39, v ktorých stĺpec Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme) znie:

„35R01AD01 beklometazón, nasal., všetky množstvá liečiva
 R01AD05 budezonid, nasal., všetky množstvá liečiva
36R01AD08 flutikazón, nasal., všetky množstvá liečiva
 R01AD09 mometazón, nasal., všetky množstvá liečiva
 R01AD12 flutikazón furoát, nasal., všetky množstvá liečiva
37R06AB03 dimetindén, p.o., všetky množstvá liečiva
 R06AD02 prometazín, p.o., všetky množstvá liečiva
 R06AX bisulepín, p.o., všetky množstvá liečiva
 R06AX02 cyproheptadín, p.o., všetky množstvá liečiva
 R06AX17 ketotifén, p.o., všetky množstvá liečiva
38R06AE07 cetirizín, p.o., všetky množstvá liečiva
 R06AE09 levocetirizín, p.o., všetky množstvá liečiva
 R06AX13 loratadín, p.o., všetky množstvá liečiva
 R06AX26 fexofenadín, p.o., všetky množstvá liečiva
 R06AX27 desloratadín, p.o., všetky množstvá liečiva
39R06AX28 rupatadín, p.o., všetky množstvá liečiva
 R06AX29 bilastín, p.o., všetky množstvá liečiva“

stĺpec koeficient znie:

„350,90
360,90
371,00
381,00
391,00“

stĺpec poznámka znie:

„37pevné liekové formy
38pevné liekové formy
39pevné liekové formy“.

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 35 až 55 sa označujú ako 40 až 60.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2012.


Zuzana Zvolenská v. r.