Oznámenie č. 333/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania

Čiastka 84/2012
Platnosť od 09.11.2012
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2012.

333

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 137 ods. 10 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z. vydalo

výnos z 30. októbra 2012 č. SEOPMVL-24-32/2012-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania (oznámenie č. 380/2007 Z. z.).

Výnosom sa upravujú podmienky udeľovania vojenských medailí a vojenských odznakov tak, aby ich mohol minister obrany Slovenskej republiky alebo náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky udeliť aj mimo určeného poradia stupňov alebo tried.

Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2012.

Výnos bude uverejnený v čiastke 53/2012 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.