Opatrenie č. 332/2012 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Čiastka 84/2012
Platnosť od 09.11.2012
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2015
Zrušený 264/2015 Z. z.

332

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

zo 16. októbra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písm. a) sa suma „1 000 000 eur“ nahrádza sumou „2 000 000 eur“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.“.

3. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Hlásenia za rok 2012, ktoré sa predkladajú v roku 2013, sa zostavia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2012.“.

4. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Jozef Makúch v. r.


Príloha k opatreniu č. 332/2012 Z. z.

Príloha č. 1 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

Časť 1

METODIKA NA VYPRACÚVANIE HLÁSENIA O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Hlásenie ku koncu vykazovaného obdobia

Uvádza sa rok, mesiac a posledný deň mesiaca, za ktorý sa hlásenie predkladá (napríklad hlásenie predkladané za mesiac máj 2013 bude mať na tlačive v záhlaví dátum 2013 05 31).

IČO

Uvádza sa osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky tak, aby posledná číslica IČO bola na poslednej pozícii vpravo. Voľné pozície zľava sa doplnia nulami do celkového počtu osem číslic (napríklad 00681253).

Okres

Uvádza sa číselný kód okresu, v ktorého územnom obvode má sídlo vykazujúca jednotka.

Vykazujúca jednotka

Uvádza sa obchodné meno vykazujúcej jednotky podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie, sídlo alebo miesto podnikania, meno a priezvisko člena štatutárneho orgánu, číslo telefónu.

Zostavil – obchodné meno spracovateľskej jednotky

Uvádza sa obchodné meno spracovateľskej jednotky podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie alebo meno a priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, číslo telefónu, číslo faxu, E-mailová adresa. Spracovateľskou jednotkou sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je poverená vykazujúcou jednotkou vyplniť hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach.

Priame zahraničné investície sa uskutočňujú medzi týmito subjektmi:

Priamy investor – zahraničný subjekt predstavuje zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %.

Priamy investor – vykazujúca jednotka predstavuje tuzemca, ktorého podiel na základnom imaní zahraničného subjektu je najmenej 10 %.

Podnik priamej investície v zahraničí predstavuje taký zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %.

Podnik priamej investície – vykazujúca jednotka predstavuje tuzemca (vykazujúcu jednotku), na ktorého základnom imaní sa priamy investor – zahraničný subjekt podieľa najmenej 10 %.

V časti I A sa krížikom vyznačuje, či vykazujúca jednotka predkladá hlásenia o zahraničných aktívach alebo pasívach, alebo oboje.

V časti I B sa uvádza kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (ďalej len „NACE“) vykazujúcej jednotky.

V časti I C sa uvádzajú údaje o splatenom peňažnom a nepeňažnom majetkovom podiele vrátane vlastných akcií a vlastných obchodných podielov priameho investora – zahraničného subjektu na základnom imaní vykazujúcej jednotky v členení: majetkový podiel na upísanom základnom imaní vyjadrený v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo priamy investor – zahraničný subjekt (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa medzinárodnej normy ISO 3166), hodnota v eurách (skutočne zaplatená alebo vložená).

Ak je viac priamych investorov – zahraničných subjektov, uvádza sa rozpis podľa jednotlivých krajín v časti IV – Poznámky.

Ak vo vykazujúcej jednotke neexistuje podiel priameho investora – zahraničného subjektu, ale vykazujúca jednotka má napriek tomu povinnosť vykazovať vzťahy s priamym investorom – zahraničným subjektom (ide o vzťahy so subjektmi so sídlom v zahraničí v rámci podnikov v skupine), v časti I C sa vykazujú nulové hodnoty.

Ak je vykazujúcou jednotkou organizačná zložky cudzozemca v tuzemsku, v časti I C sa vykáže podiel na základnom imaní 100 %, kód krajiny zriaďovateľa organizačnej zložky a hodnota v eurách vo výške 0.

Ak je podiel na majetkovej účasti vo vykazujúcej jednotke evidovaný na subjekt s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, je považovaný za rezidenta/tuzemca [vzťahy vykazujúca jednotka a subjekt s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky sa v hlásení DEV(NBS)1 – 12 neevidujú].

V časti I D sa uvádzajú údaje o celkovom podiele vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí v členení: podiel v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo podnik priamej investície v zahraničí (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa medzinárodnej normy ISO 3166), hodnota finančnej investície v eurách prepočítaná minimálne raz ročne ku dňu zostavenia účtovnej závierky podľa metodických pokynov, kód NACE zahraničného subjektu – podniku priamej investície v zahraničí. V prípade existencie viacerých zahraničných subjektov – podnikov priamej investície v zahraničí sa uvádza ich rozpis podľa jednotlivých krajín v časti IV – Poznámky.

Ak vykazujúca jednotka nevlastní podiel v podniku priamej investície v zahraničí (vlastní podiel v podniku priamej investície v Slovenskej republike), ale vykazujúca jednotka má napriek tomu povinnosť vykazovať vzťahy s podnikom priamej investície v zahraničí (ide o vzťahy so subjektmi so sídlom v zahraničí v rámci podnikov v skupine), v časti I D sa vykazujú nulové hodnoty.

Ak je vykazujúca jednotka zriaďovateľom organizačnej zložky v zahraničí, v časti I D sa vykáže podiel v percentách vo výške 100 %, kód krajiny, v ktorej je organizačná zložka zriadená, hodnota v eurách vo výške 0 a kód NACE organizačnej zložky v zahraničí.

Podniky v skupine – predstavujú všetky podniky v skupine s úzkymi väzbami pod kontrolou a vplyvom spoločného vlastníka. Podniky v skupine môžu, ale nemusia podliehať konsolidácii. Do hlásenia vstupujú len údaje z účtovníctva vykazujúcej jednotky vedené voči podnikom v skupine, ktorých sídlo je v zahraničí, nie v Slovenskej republike.

V časti II – Štvrťročné hlásenie

Uvádza sa celkový počet listov predkladaného hlásenia.

Dátum odoslania: dátum odoslania (predloženia) hlásenia.

Meno a priezvisko meno a priezvisko zamestnanca vykazujúcej jednotky
vyhotoviteľa: alebo spracovateľskej jednotky, zodpovedajúceho za správnosť údajov.

Podpis vyhotoviteľa: vlastnoručný podpis vyhotoviteľa.

Odtlačok pečiatky vyhotoviteľa: úradná pečiatka vykazujúcej jednotky alebo spracovateľskej jednotky.

Ak je pri elektronickom spôsobe predkladania zrejmý vyhotoviteľ hlásenia, nevyžaduje sa jeho podpis a úradná pečiatka.

V časti III – Rozpis majetkovej účasti a ostatných kapitálových fondov (z riadkov 115, 116, 204a, 211, 212)

Uvádzajú sa údaje o majetkovej účasti v zahraničí a zo zahraničia z riadkov 115, 116 z Mesačného hlásenia o zahraničných aktívach a z riadkov 204a, 211, 212 z Mesačného hlásenia o zahraničných pasívach podľa požiadaviek v členení: číslo riadka, dátum zvýšenia a zníženia majetkovej účasti (rok/mesiac), hodnota zvýšenia a zníženia majetkovej účasti, kód krajiny, z ktorej a do ktorej majetková účasť smerovala, kód NACE subjektu, ktorý majetkovú účasť prijal. Rovnaký postup sa použije aj v prípade emisného ážia, ostatných kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu (nedeliteľného fondu) z kapitálových vkladov vytvoreného pri založení spoločnosti z riadka 204a – Kapitálové fondy z Mesačného hlásenia o zahraničných pasívach a pri vklade do ostatných kapitálových fondov v obchodných spoločnostiach v zahraničí z riadka 115 – Majetková účasť najmenej 10% – podnik priamej investície v zahraničí.

Hodnoty zvýšenia a zníženia majetkovej účasti a kapitálových fondov sa uvádzajú samostatne v mesiaci, v ktorom zmena nastala.

V časti IV – Poznámky

Uvádzajú sa doplňujúce informácie pre Národnú banku Slovenska o zmenách a opravách v súvislosti s hodnotami v hlásení.

Použité skratky:

tis. tisíc

IČO identifikačné číslo organizácie

PSČ poštové smerové číslo.

Časť 2

METODIKA NA VYPRACÚVANIE MESAČNÉHO HLÁSENIA O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH

Údaje v záhlaví hlásenia sa vypĺňajú takto:

Rok – poradové číslo roka, za ktorý sa hlásenie zostavuje

Mesiac – poradové číslo mesiaca, za ktorý sa hlásenie zostavuje

IČO – osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky

Obchodné meno vykazujúcej jednotky – podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie

Číselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé tisíce eur bez desatinného miesta, napríklad suma 1500 eur sa v hlásení vyjadrí číslom 2, suma 500 eur sa v hlásení vyjadrí číslom 1.

Na účely tohto hlásenia sa oceňovanie cenných papierov vypĺňa takto:

Cenné papiere sa minimálne jedenkrát ročne (ku dňu zostavenia účtovnej závierky) oceňujú trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom (reálnou hodnotou) s výnimkou podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoločnosťou alebo v ktorých má vykazujúca jednotka podstatný vplyv, cenných papierov držaných do splatnosti a cenných papierov emitovaných účtovnou jednotkou. Oceňovanie trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom sa tak nevzťahuje na podielové cenné papiere a podiely v dcérskej spoločnosti ani na podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom.

Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoločnosťou alebo v ktorých má vykazujúca jednotka podstatný vplyv, sa môžu oceniť a vykázať v obstarávacej cene, to znamená na báze historických nákladov, alebo sa môžu vykázať v ocenení metódou vlastného imania.

Vykazujúce jednotky, ktoré zostavujú individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS, oceňujú investície do dcérskych podnikov, pridružených podnikov a spoločných podnikov, ktoré nie sú klasifikované ako určené na predaj, v hláseniach DEV(NBS)1–12 v obstarávacej cene alebo v objektívnej cene (fair value).

Prepočet aktív

a) Stav k 1. januáru vykazovaného roka (stĺpec 1)

Počiatočné stavy k 1.1. vykazovaného roka sa rovnajú stavom k 31.12. predchádzajúceho roka. Všetky počiatočné stavy sa uvedú v tisícoch eur.

Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.

b) Prepočet transakcií (stĺpce 2 a 3)

Transakcie zvyšujúce aktíva sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (predaj zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, obstaranie dlhodobého a krátkodobého finančného majetku, predpísaná hodnota úrokov a podobne). Transakcie znižujúce aktíva sa pri úhrade prepočítajú kurzom eura určeným bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, pri vzájomnom zápočte sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Hodnoty jednotlivých transakcií v hlásení zodpovedajú hodnotám v účtovníctve.

c) Prepočet stavu na konci sledovaného obdobia (stĺpec 6)

Konečné stavy aktív (okrem prijatých preddavkov) sa prepočítajú referenčným výmenným, kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným k poslednému dňu vykazovaného mesiaca; korešpondujú s konečnými stavmi v účtovníctve vykazujúcej jednotky.

Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12, sa rozdelí podľa jednotlivých mien, tieto súčty sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska príslušnej meny a nakoniec sa sčítajú ekvivalenty za všetky prepočítané cudzie meny a súhrnný údaj v tisícoch eur sa vpíše do príslušného riadka hlásenia.

Prijaté preddavky sa ku koncu sledovaného obdobia na menu euro už neprepočítavajú.

d) Prepočet výnosov a nákladov (stĺpec 7)

V členení podľa jednotlivých druhov aktív, to znamená podľa jednotlivých riadkov, sa predpísaná hodnota úrokov z aktív uvádza do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Úroky z úverov a pôžičiek, úroky z omeškania, penále z titulu nedodržania splatnosti faktúry sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Dividendy a podiely na zisku z riadkov, 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí, 116 –Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt sa prepočítajú kurzom určeným bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v deň pripísania peňažných prostriedkov na účet vedený v banke (ďalej len „bankový účet“) vykazujúcej jednotky.

Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky alebo prevedené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Stĺpec 1 – STAV K 1. JANUÁRU

Ide o zostatky krátkodobých a dlhodobých pohľadávok z predchádzajúceho účtovného obdobia (z 31. decembra), podiely v obchodných spoločnostiach v zahraničí voči

a) priamym investorom – zahraničným subjektom,

b) podnikom priamej investície v zahraničí,

c) ostatným subjektom v zahraničí, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

Výpočet stĺpca 1 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= neuhradené pohľadávky zahraničných odberateľov k 1. januáru očistené o neuhradené faktúry za služby,

+ časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvá-
rania účtovných kníh,

– zostatok vystavených dobropisov,

– zostatok prijatých preddavkov od zahraničných odberateľov.

Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.

Ak sú prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (účet 324 – Prijaté preddavky) vyššie ako konečný stav vývozných pohľadávok (účet 311 – Odberatelia), tak sa v riadku vývozných pohľadávok vykazuje znamienko (–). Hodnota prijatých a nevyúčtovaných preddavkov sa uvedie v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Hodnoty v tomto stĺpci zostávajú rovnaké po celý rok. Ak sa po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad zistia rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 2 – TRANSAKCIE ZVYŠUJÚCE AKTÍVA

Transakciami zvyšujúcimi aktíva sú predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh, poskytnutie úverov a pôžičiek, predpis úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek, konto pooling, vystavené dobropisy, reklamácie, vyúčtovanie prijatých preddavkov, obstaranie podielov na základnom imaní obchodných spoločností v zahraničí, vklad do ostatných kapitálových fondov obchodných spoločností v zahraničí, zmena krajiny podniku priamej investície v zahraničí (Transakciou je aj zmena majetkového podielu na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí medzi slovenskými subjektmi. To znamená, že ak vykazujúca jednotka – priamy investor predá svoj podiel na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí inej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, takáto transakcia sa vykazuje.) a podobne od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.

Transakcie zvyšujúce aktíva týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Výpočet stĺpca 2 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zahraničným odbe-
rateľom (napríklad strana MD účtu 311 – Odberatelia),

+ časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvá-
rania účtovných kníh (napríklad strana MD účtu 385 – Príjmy budúcich období),

+ vyúčtované prijaté preddavky zo zahraničia (napríklad strana MD účtu 324 – Prijaté preddavky),

– vystavené dobropisy a reklamácie (napríklad strana D účtu 311 – Odberatelia, strana D účtu 325 – Ostatné záväzky).

Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 3 – TRANSAKCIE ZNIŽUJÚCE AKTÍVA

Transakciami znižujúcimi aktíva sú predovšetkým úhrady zahraničných odberateľských faktúr, prijaté preddavky, úhrady poskytnutých úverov a pôžičiek, splátky úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek, konto pooling, predaj dlhodobého finančného majetku (napríklad zníženie podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach v zahraničí, zmena krajiny podniku priamej investície v zahraničí (Transakciou je aj zmena majetkového podielu na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí medzi slovenskými subjektmi. To znamená, že ak vykazujúca jednotka – priamy investor predá svoj podiel na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí inej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, takáto transakcia sa vykazuje.), ktoré sa uskutočnili od 1. januára do konca vykazovaného obdobia. Ďalšie operácie, ktoré majú za následok zníženie aktív, sú vzájomné zápočty pohľadávok a záväzkov.

Transakcie znižujúce aktíva týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Výpočet stĺpca 3 (úhrada bežných odberateľských faktúr):

= úhrada odberateľských faktúr na bežný účet vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov

(napríklad strana D účtu 311 – Odberatelia),

+ prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (napríklad strana D účtu 324 – Prijaté preddavky),

– úhrady za vystavené dobropisy a reklamácie (napríklad strana MD účtu 325 – Ostatné záväzky),

– zúčtovanie časového rozlíšenia už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované
ku dňu uzatvárania účtovných kníh (napríklad strana D účtu 385 – Príjmy budúcich období).

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé a dlhodobé.

Stĺpec 4 – NETTO ZMENA

Vyjadruje rozdiel medzi transakciami zvyšujúcimi aktíva a transakciami znižujúcimi aktíva v sledovanom období.

Výpočet stĺpca 4:

= transakcie zvyšujúce aktíva (stĺpec 2),

– transakcie znižujúce aktíva (stĺpec 3).

Ak je výsledná hodnota záporná (hodnoty v stĺpci 2 hodnoty v stĺpci 3).

Netto zmena týkajúca sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlení aj ako samostatný údaj.

Stĺpec 5 – KURZOVÉ A INÉ ROZDIELY

Uvádzajú sa tu kurzové rozdiely (podľa ďalej uvedeného výpočtu), rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním, reklasifikácie pohľadávok a záväzkov z krátkodobých na dlhodobé a naopak, predaj vývozných pohľadávok inému tuzemcovi – podnikateľovi alebo organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, reklasifikácia finančnej investície pri zvýšení (najmenej 10 %) alebo znížení (do 10 %) percentuálnej majetkovej účasti v už evidovanom podniku v zahraničí, konverzia dlhových cenných papierov na akcie a iné rozdiely súvisiace s transakciami.

Výpočet stĺpca 5 (pri kurzových a iných rozdieloch):

= stav ku koncu obdobia (stĺpec 6),

– stav k 1. januáru (stĺpec 1),

– netto zmena (stĺpec 4).

Ak je výsledok výpočtu záporný, znamienko (–) sa uvádza.

Stĺpec 5 sa vypĺňa aj v týchto prípadoch:

– pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé

Pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v príslušnom riadku krátkodobých pohľadávok a kladným znamienkom (+) v riadku s dlhodobými pohľadávkami v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Zmena splatnosti z dlhodobých pohľadávok na krátkodobé sa uvedie obdobným spôsobom.

– pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností

Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného registra alebo evidencie, pohľadávky a záväzky zväčša prechádzajú na nástupnícku spoločnosť. Zmenené údaje voči zanikajúcej spoločnosti sa zaznamenajú len vtedy, ak sa zmení kód krajiny podniku priamej investície v zahraničí alebo ak nastane zmena v ocenení priamej investície v zahraničí.

– pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie

Pri konverzii dlhových cenných papierov sa údaje v príslušnom riadku dlhových cenných papierov zaznamenajú záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely a kladným znamienkom (+) v príslušnom riadku majetkovej účasti v stĺpci kurzové a iné rozdiely.

– pri zmene skupiny dlžníkov

Pri zmene skupiny dlžníkov z podnikov priamej investície v zahraničí na ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť, sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v príslušnom riadku voči podnikom priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v príslušnom riadku voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť. Uvedený postup sa použije vo všetkých kombináciách medzi uvedenými dlžníkmi

a) priami investori – zahraničné subjekty,

b) podniky priamej investície v zahraničí,

c) ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

– kapitalizácii úveru

Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v riadku, kde je úver evidovaný a kladným znamienkom (+) v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí alebo v riadku 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor zahraničný subjekt.

Stĺpec 6 – STAV KU KONCU OBDOBIA

Vykazuje sa tu konečný stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok, podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach v zahraničí. Je to hodnota, ktorú vykazujúcej jednotke dlhujú

a) priami investori – zahraničné subjekty,

b) podniky priamej investície v zahraničí,

c) ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

Výpočet stĺpca 6 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= neuhradené pohľadávky zahraničných odberateľov k poslednému dňu vykazovaného obdobia očistené o neuhradené
faktúry za služby,

+ časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uza-
tvárania účtovných kníh,

– zostatok vystavených dobropisov,

– zostatok prijatých preddavkov od zahraničných odberateľov.

Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.

Ak sú prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (účet 324 – Prijaté preddavky) vyššie ako konečný stav vývozných pohľadávok (účet 311 – Odberatelia), v riadku vývozných pohľadávok sa vykazuje znamienko (–). Hodnota prijatých a nevyúčtovaných preddavkov sa uvádza v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé a dlhodobé.

Stĺpec 7 – VÝNOSY

Vykazuje sa tu sumárne predpísaná hodnota úrokov (úroky z úverov a pôžičiek, úroky z omeškania, úroky vznikajúce pri predaji materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pri dlhodobom finančnom majetku).

Dividendy a podiely na zisku z riadkov 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí, 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt sa uvádzajú, ak boli skutočne pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky. Vykazujú sa tu aj dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

Údaje sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo kurzom určeným bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a sú zhodné s účtovníctvom. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Riadok 101 – VÝVOZNÉ POHĽADÁVKY KRÁTKODOBÉ

Pohľadávka voči zahraničnému odberateľovi vzniká v okamihu, keď vykazujúca jednotka vyfakturuje do zahraničia materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, úroky, vystaví dobropis alebo prijme preddavok. Doba splatnosti pohľadávok je do jedného roka vrátane. Krátkodobé pohľadávky vznikajúce voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a podnikom v skupine a zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa vykazujú v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé pohľadávky voči podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine sa vykazujú v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávka vzniká aj pri predaji formou bartrových obchodov.

Pohľadávky za služby nie sú predmetom zisťovania.

Úhrady odberateľských faktúr, vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123,124.

Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci Kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Riadok 103 – VÝVOZNÉ POHĽADÁVKY DLHODOBÉ

Vývozné pohľadávky dlhodobé vznikajú, ak vykazujúca jednotka vyfakturuje do zahraničia materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, úroky, poskytuje dlhodobý prenájom (finančný lízing) alebo prijme preddavok a doba splatnosti je nad jeden rok. Dlhodobé pohľadávky vznikajúce voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a podnikom v skupine a zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa vykazujú v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé pohľadávky voči podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine sa vykazujú v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávky za služby nie sú predmetom zisťovania.

Úhrady odberateľských faktúr, vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii pohľadávok z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci Kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Riadok 105 – PREDDAVKY Z RIADKOV 101, 103, 121, 122, 123, 124

Vykazuje sa tu čistá hodnota preddavkov od zahraničných odberateľov (z účtu 324 – Prijaté preddavky) k 1. januáru vykazovaného roka a ku koncu vykazovaného obdobia. Vyjadrujú sa vždy kladným číslom.

Riadok 107 – AKTÍVA NA ÚČTOCH V ZAHRANIČNÝCH BANKÁCH

Počiatočné stavy v stĺpci 1 sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným k poslednému dňu predchádzajúceho vykazovaného roka.

Konečné stavy v stĺpci 6 sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným k poslednému dňu vykazovaného obdobia.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú všetky prírastky (vrátane kreditných úrokov), transakcie znižujúce aktíva všetky úbytky (vrátane bankových poplatkov a debetných úrokov) na bankovom účte vedenom v zahraničí. Transakcie zvyšujúce aktíva (stĺpec 2) a transakcie znižujúce aktíva (stĺpec 3) sa prepočítavajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia transakcie (účtovného prípadu) na bankovom účte vedenom v zahraničí.

Ak k ultimu vykazovaného obdobia vykazujúca jednotka dosiahne záporný stav na bankovom účte (kontokorentný účet) vedenom v zahraničí, hodnota sa uvedie záporným znamienkom (–) v riadku 107 – Aktíva na účtoch v zahraničných bankách. Hodnota záväzku voči zahraničnej banke (kontokorentný úver) sa v pasívach neeviduje.

Bankové účty vedené v cudzej mene v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike nie sú predmetom vykazovania.

Výnosové (kreditné) úroky pripisované na bankový účet v zahraničí sa uvádzajú aj samostatne v stĺpci Výnosy kumulatívne od začiatku do konca vykazovaného obdobia. Prepočet sa vykonáva referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, t. j. pripísania úrokov na bankový účet vedený v zahraničí.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Riadok 109 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ

Vykazujú sa tu finančné úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek so splatnosťou do jedného roka vrátane poskytnuté zahraničným subjektom. Úvery poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a podnikom v skupine a zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa uvádzajú v riadku 118 – Finančné úvery krátkodobé – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine sa vykazujú v riadku 117 – Finančné úvery krátkodobé – podnik priamej investície v zahraničí.

Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad ak je vykazujúcou jednotkou poskytnutý krátkodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako dlhodobá pohľadávka, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre dlhodobé pohľadávky).

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov, pôžičiek a úrokov sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva.

Úroky predpísané do výnosov týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci Výnosy.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí alebo 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.

Riadok 110 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ

Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek so splatnosťou nad jeden rok poskytnuté zahraničným subjektom. Úvery poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a podnikom v skupine a zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa uvádzajú v riadku 120 – Finančné úvery dlhodobé – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine sa vykazujú v riadku 119 – Finančný úver dlhodobý – podnik priamej investície v zahraničí.

Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad, ak je vykazujúcou jednotkou poskytnutý dlhodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako krátkodobá pohľadávka, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre krátkodobé pohľadávky).

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov, pôžičiek a úrokov sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva.

Úroky predpísané do výnosov týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci Výnosy.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí alebo 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.

Riadok 114 – FINANČNÉ DERIVÁTY

Vykazujú sa tu všetky transakcie s finančnými derivátmi (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ich cena sa odvodzuje od cien podkladových aktív na regulovaných trhoch pri promptných transakciách. Existujú dva základné typy finančných derivátov: pevné termínové kontrakty (forwardy, futures, swapy) a opčné termínové kontrakty (opcie).

Pevné termínové kontrakty sú prísľuby na dodanie alebo prijatie dodávky špecifikovaného množstva štandardnej jednotky určitej komodity, cudzej meny alebo cenných papierov za určenú cenu k určenému dátumu alebo v určenom období.

Opcia dáva svojmu majiteľovi – kupujúcemu opciu – právo kúpiť alebo predať určitú hodnotu v určitom čase alebo do určitého času za vopred dohodnutú – realizačnú cenu.

Uvedené prísľuby alebo práva zakotvené v kontraktoch, s ktorými sa môže obchodovať na trhu alebo sú zúčtované na trhu, sa môžu považovať za deriváty. Subjekt, ktorý derivát emituje a predá do zahraničia, dostane prémiu za záväzok predať alebo kúpiť určený objem aktív, ktorých sa derivát týka. Cena derivátu predstavuje bežné náklady emitenta spojené s vykúpením svojho podmieneného záväzku.

Prémia sa v hlásení zaznamenáva takto:

Transakciu zvyšujúcu aktíva predstavuje nákup derivátu emitovaného zahraničným subjektom priamo od emitenta alebo od iného zahraničného subjektu.

Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje predaj derivátu emitovaného zahraničným subjektom, držaného tuzemcom do zahraničia.

Do finančných derivátov sa okrem obchodovania s kontraktmi zahŕňa aj čistá hodnota finančného vyrovnania ako rozdiel medzi dohodnutou cenou v kontrakte a prevažujúcou trhovou cenou. Čistá hodnota finančného vyrovnania sa zaznamenáva po skončení doby splatnosti a vysporiadaní podkladového aktíva, pričom dosiahnutý zisk alebo strata z derivátov emitovaných zahraničným subjektom je súčasťou transakcií znižujúcich aktíva.

Oceňovacie rozdiely k finančným derivátom sa vykazujú v stĺpci Kurzové a iné rozdiely.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Riadok 115 – MAJ. ÚČASŤ NAJMENEJ 10 % – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHR.

Vykazuje sa tu nadobudnutá majetková účasť (finančná investícia) vykazujúcej jednotky v podniku priamej investície v zahraničí najmenej 10 % a vklad do ostatných kapitálových fondov podniku priamej investície v zahraničí (napríklad účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom).

Dividendy a podiely na zisku sa evidujú iba zaplatené, a to v stĺpci Výnosy. Vykazujú sa tu aj dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

Obstaranie, zvýšenie podielu vykazujúcej jednotky v zahraničí, vklad do ostatných kapitálových fondov podniku priamej investície v zahraničí predstavuje transakciu zvyšujúcu aktíva. Predaj, zníženie podielu vykazujúcej jednotky a vkladu do ostatných kapitálových fondov podniku priamej investície v zahraničí sa uvádza ako transakcia znižujúca aktíva.

Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny podniku priamej investície v zahraničí a súčasne sa hodnota majetkového podielu nezmení, tieto teritoriálne zmeny sa zaznamenávajú vo zvyšujúcich a znižujúcich transakciách. Nový kód krajiny sa zaznamená v časti I D.

Transakcie predstavujú aj teritoriálne zmeny medzi slovenskými subjektmi. To znamená, že ak vykazujúca jednotka – priamy investor predá svoj podiel na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí inej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, takáto transakcia sa vykazuje. Vykazujúca jednotka v tomto prípade upozorní spracovateľa na danú skutočnosť v časti IV – Poznámky, kde uvedie IČO a obchodné meno spoločnosti, ktorej svoj podiel na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí predala.

Stav ku koncu obdobia sa uvádza podľa zvolenej metódy oceňovania vykazujúcej jednotky, precenenie k ultimu vykazovaného obdobia sa vykazuje v stĺpci Kurzové a iné rozdiely.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak vykazujúca jednotka eviduje majetkovú účasť v zahraničí do 10 % a dodatočnými vkladmi dosiahne majetková účasť hodnotu najmenej 10 %, dodatočný vklad sa zaznamená ako transakcia zvyšujúca aktíva v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí. Hodnota majetkovej účasti do 10 % sa uvedie kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane precenenie majetkovej účasti v zahraničí, rozdiel oproti pôvodnej hodnote sa zaznamená v stĺpci Kurzové a iné rozdiely.

Riadok 116 – MAJ. ÚČASŤ DO 10 % – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

Vykazuje sa tu majetková účasť do 10 % vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má majetkovú účasť najmenej 10 % vo vykazujúcej jednotke. Ak je podiel majetkovej účasti vykazujúcej jednotky u priameho investora najmenej 10 %, hodnota sa uvádza v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Dividendy, podiely na zisku – zo stĺpca Výnosy sa vykazujú iba zaplatené.

Vykazujú sa tu aj dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.

Riadok 117 – FIN. ÚVERY KRÁTK. – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí, v ktorom má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 %, a podnikom v skupine so splatnosťou do jedného roka vrátane.

Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad, ak je vykazujúcou jednotkou poskytnutý krátkodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa úverovej zmluvy ako dlhodobá pohľadávka, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre dlhodobé pohľadávky).

Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie kreditných zostatkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky na bežný účet podniku priamej investície v zahraničí alebo na bežné účty spoločností (zahraničných subjektov) s majetkovým vzťahom k podniku priamej investície v zahraničí.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú prevod prostriedkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky, transakcie znižujúce aktíva opätovné preúčtovanie týchto prostriedkov vykazujúcej jednotke na jej bežný účet.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov, pôžičiek a úrokov sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva.

Úroky týkajúce sa úverov a pôžičiek sa evidujú aj samostatne v stĺpci Výnosy.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Riadok 118 – FIN. ÚVERY KRÁTK. – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, a podnikom v skupine so splatnosťou do jedného roka vrátane.

Súčasne sa tu vykazujú úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku so splatnosťou do jedného roka vrátane.

Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad, ak je vykazujúcou jednotkou poskytnutý krátkodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa úverovej zmluvy ako dlhodobá pohľadávka, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre dlhodobé pohľadávky).

Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie kreditných zostatkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky na bežný účet priameho investora – zahraničného subjektu alebo na bežné účty spoločností (zahraničných subjektov) s majetkovým vzťahom k priamemu investorovi – zahraničnému subjektu.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú prevod prostriedkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky, transakcie znižujúce aktíva opätovné preúčtovanie týchto prostriedkov vykazujúcej jednotke na jej bežný účet.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov, pôžičiek a úrokov sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva.

Úroky týkajúce sa úverov a pôžičiek sa evidujú aj samostatne v stĺpci Výnosy.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.

Riadok 119 – FIN. ÚVERY DLH. – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí, v ktorom má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 %, a podnikom v skupine so splatnosťou nad jeden rok.

Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad, ak je vykazujúcou jednotkou poskytnutý dlhodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa úverovej zmluvy ako krátkodobá pohľadávka, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre krátkodobé pohľadávky).

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov, pôžičiek a úrokov sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva.

Úroky týkajúce sa úverov a pôžičiek sa evidujú aj samostatne v stĺpci Výnosy.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Riadok 120 – FIN. ÚVERY DLH. – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, a podnikom v skupine so splatnosťou nad jeden rok.

Súčasne sa tu vykazujú úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku so splatnosťou nad jeden rok.

Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad, ak je vykazujúcou jednotkou poskytnutý dlhodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa úverovej zmluvy ako krátkodobá pohľadávka, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre krátkodobé pohľadávky).

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov, pôžičiek a úrokov sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva.

Úroky týkajúce sa úverov a pôžičiek sa evidujú aj samostatne v stĺpci Výnosy.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.

Riadok 121 – KRÁTKODOBÉ AKTÍVA – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Pohľadávka voči podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine vzniká, keď vykazujúca jednotka vyfakturuje podniku priamej investície v zahraničí (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %), a podnikom v skupine materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, úroky alebo prijme preddavok. Splatnosť pohľadávok je do jedného roka vrátane.

Krátkodobé pohľadávky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a podnikom v skupine sa vykazujú v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávka vzniká aj pri predaji formou bartrových obchodov.

Pohľadávky za služby nie sú predmetom zisťovania.

Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci Kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Riadok 122 – KRÁTKODOBÉ AKTÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

Pohľadávka voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a podnikom v skupine vzniká, keď vykazujúca jednotka vyfakturuje priamemu investorovi – zahraničnému subjektu (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má vo vykazujúcej jednotke majetkový podiel najmenej 10 %) a podnikom v skupine materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, úroky alebo prijme preddavok. Súčasne sa tu vykazujú aj pohľadávky voči zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku. Splatnosť pohľadávok je do jedného roka vrátane.

Krátkodobé pohľadávky voči podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine sa vykazujú v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a krátkodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávka vzniká aj pri predaji formou bartrových obchodov.

Pohľadávky za služby nie sú predmetom zisťovania.

Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci Kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Riadok 123 – DLHODOBÉ AKTÍVA – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, poskytnutie dlhodobého prenájmu (finančného lízingu), fakturácia úrokov alebo prijatie preddavku od podniku priamej investície v zahraničí (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %) a od podnikov v skupine. Doba splatnosti aktív je nad jeden rok.

Dlhodobé pohľadávky vznikajúce voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a podnikom v skupine sa vykazujú v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva.

Pohľadávky za služby nie sú predmetom zisťovania.

Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii pohľadávok z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci Kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Riadok 124 – DLHODOBÉ AKTÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, fakturácia úrokov, poskytnutie dlhodobého prenájmu (finančného lízingu) priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a podnikom v skupine a zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku, prípadne prijatie preddavku. Doba splatnosti aktív je nad jeden rok.

Dlhodobé pohľadávky vznikajúce voči podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine sa vykazujú v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a dlhodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva.

Pohľadávky za služby nie sú predmetom zisťovania.

Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii pohľadávok z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci Kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Riadok 133 – KONTROLNÝ RIADOK

Kontrolný riadok vyjadruje matematický súčet hodnôt v príslušných stĺpcoch. Ak je výsledná hodnota v stĺpci kladná, znamienko (+) sa neuvádza. Ak je výsledný súčet stĺpca záporný, znamienko (–) sa uvádza.

Použité skratky

IČO identifikačné číslo organizácie

podnik pr. investície v zahraničí podnik priamej investície v zahraničí

zahr. subjekt zahraničný subjekt

maj. účasť majetková účasť

fin. úvery krátk. finančné úvery krátkodobé

fin. úvery dlh. finančné úvery dlhodobé

Časť 3

METODIKA NA VYPRACÚVANIE MESAČNÉHO HLÁSENIA O ZAHRANIČNÝCH PASÍVACH

Údaje v záhlaví hlásenia sa vypĺňajú takto:

Rok – poradové číslo roka, za ktorý sa hlásenie zostavuje

Mesiac – poradové číslo mesiaca, za ktorý sa hlásenie zostavuje

IČO – osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky

Obchodné meno vykazujúcej jednotky – podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie.

Číselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé tisíce eur bez desatinného miesta, napríklad suma 1 500 eur sa v hlásení vyjadrí číslom 2, suma 500 eur sa v hlásení vyjadrí číslom 1.

Cenné papiere sa oceňujú trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom.

Prepočet pasív

a) Stav k 1. januáru vykazovaného roka (stĺpec 8)

Počiatočné stavy k 1.1. vykazovaného roka sa rovnajú stavom k 31.12. predchádzajúceho roka.

Všetky počiatočné stavy sa uvedú v tisícoch eur.

Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.

b) Prepočet transakcií (stĺpce 9 a 10)

Transakcie zvyšujúce pasíva sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku, vydané cenné papiere, predpísaná hodnota úrokov a podobne).

Transakcie znižujúce pasíva budú pri úhrade prepočítané kurzom eura určeným bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, pri vzájomnom zápočte sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Hodnoty jednotlivých transakcií v hlásení zodpovedajú hodnotám v účtovníctve.

c) Prepočet stavu na konci sledovaného obdobia (stĺpec 13)

Konečné stavy pasív sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným k poslednému dňu vykazovaného mesiaca, korešpondujú s konečnými stavmi v účtovníctve vykazujúcej jednotky.

Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12, sa rozdelí podľa jednotlivých mien, tieto súčty sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska príslušnej meny a nakoniec sa sčítajú ekvivalenty za všetky prepočítané cudzie meny a súhrnný údaj v tisícoch eur sa vpíše do príslušného riadka hlásenia.

Poskytnuté preddavky sa ku koncu sledovaného obdobia na menu euro už neprepočítavajú.

d) Prepočet výnosov a nákladov (stĺpec 14)

Vykazuje sa tu predpísaná hodnota úrokov z pasív do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia (vznikajúce pri obstaraní zásob, spotrebného materiálu, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pri dlhových cenných papieroch, úrokový náklad, úroky z omeškania).

Dividendy a podiely na zisku z riadkov 207 – Majetková účasť do 10 %, 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí sa uvádzajú iba vtedy, keď boli skutočne zaplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky.

Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Úroky sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo kurzom určeným bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a sú zhodné s účtovníctvom. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.

Stĺpec 8 – STAV K 1. JANUÁRU

Ide o zostatky krátkodobých a dlhodobých záväzkov z predchádzajúcich účtovných období, základné imanie, ostatné kapitálové fondy, ktoré sa previedli do bežného roka. Je to hodnota, ktorú vykazujúca jednotka dlhuje zahraničným dodávateľom, a to

a) priamym investorom – zahraničným subjektom,

b) podnikom priamej investície v zahraničí,

c) ostatným subjektom v zahraničí, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

Výpočet stĺpca 8 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= neuhradené záväzky voči zahraničným dodávateľom k 1. januáru, očistené o neuhradené faktúry za služby,

+ nevyfakturované dodávky zo zahraničia,

– zostatok prijatých dobropisov,

– zostatok poskytnutých preddavkov zaplatených zahraničným dodávateľom.

Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.

Ak sú poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) vyššie ako konečný stav dovozných záväzkov (účet 321 – Dodávatelia), tak sa v riadku dovozných záväzkov vykazuje znamienko (–). Hodnota poskytnutých a nevyúčtovaných preddavkov sa uvedie v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Hodnoty v tomto stĺpci zostávajú rovnaké po celý rok. Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia. Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 9 – TRANSAKCIE ZVYŠUJÚCE PASÍVA

Transakcie zvyšujúce pasíva od 1. januára do konca vykazovaného obdobia predstavujú obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, nevyfakturované dodávky, odkúpené zahraničné záväzky, prijatie úverov a pôžičiek, predpis úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, nákup emisných kvót zo zahraničia, konto pooling, prijaté dobropisy, reklamácie, vyúčtovanie poskytnutých preddavkov, splatenie upísaného základného imania, zmena krajiny priameho zahraničného investora (transakciou je aj zmena priamych zahraničných investorov v rámci jednej krajiny v zahraničí), predaj vlastných akcií a vlastných obchodných podielov, vydané dlhové cenné papiere, ich precenenie na reálnu hodnotu a úrokový náklad a podobne.

Transakcie zvyšujúce pasíva týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Výpočet stĺpca 9 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku od zahraničných dodávateľov (napríklad strana D
účtu 321 – Dodávatelia),

+ nevyfakturované dodávky zo zahraničia (napríklad strana D účtu 326 – Nevyfakturované dodávky),

+ vyúčtované poskytnuté preddavky zo zahraničia (napríklad strana D účtu 314 – Poskytnuté preddavky),

– prijaté dobropisy a reklamácie (napríklad strana MD účtu 321 – Dodávatelia, strana MD účtu 315 – Ostatné pohľa-
dávky).

Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 10 – TRANSAKCIE ZNIŽUJÚCE PASÍVA

Transakciami znižujúcimi pasíva sú predovšetkým úhrady zahraničných dodávateľských faktúr, poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom, úhrady za prijaté dobropisy a reklamácie, úhrady prijatých úverov a pôžičiek, splátky úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, platby za nakúpené emisné kvóty zo zahraničia, konto pooling, zníženie základného imania, obstaranie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov, zmena krajiny priameho zahraničného investora (transakciou je aj zmena priamych zahraničných investorov v rámci jednej krajiny v zahraničí), pri dlhových cenných papieroch je predmetom znižujúcich transakcií splatenie dlhových cenných papierov, spätné odkúpenie dlhových cenných papierov, vyplatenie úrokov z vydaných dlhových cenných papierov (konverzia dlhových cenných papierov na akcie bude zaznamenaná v stĺpci Kurzové a iné rozdiely) a podobne od 1. januára do konca vykazovaného obdobia. Ďalšie operácie, ktoré majú za následok zníženie pasív, sú vzájomné zápočty pohľadávok a záväzkov, kompenzácie bartrových obchodov predajom tovaru.

Transakcie znižujúce pasíva týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Výpočet stĺpca 10 (úhrada bežných dodávateľských faktúr):

= úhrada dodávateľských faktúr z bežného účtu vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov (napríklad strana
MD účtu 321 – Dodávatelia),

+ vyúčtovanie nevyfakturovaných dodávok zo zahraničia (napríklad strana MD účtu 326 – Nevyfakturované dodávky),

+ poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (napríklad strana MD účtu 314 – Poskytnuté preddavky),

– úhrady za prijaté dobropisy a reklamácie (napríklad strana D účtu 315 – Ostatné pohľadávky).

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé a dlhodobé.

Stĺpec 11 – NETTO ZMENA

Vyjadruje rozdiel medzi transakciami zvyšujúcimi pasíva a transakciami znižujúcimi pasíva v sledovanom období.

Výpočet stĺpca 11:

= transakcie zvyšujúce pasíva (stĺpec 9),

– transakcie znižujúce pasíva (stĺpec 10).

Ak je výsledná hodnota záporná (hodnoty v stĺpci 9 hodnoty v stĺpci 10).

Netto zmena týkajúca sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlení aj ako samostatný údaj.

Stĺpec 12 – KURZOVÉ A INÉ ROZDIELY

Uvádzajú sa tu kurzové rozdiely (podľa ďalej uvedeného výpočtu), rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním, reklasifikácia pohľadávok a záväzkov z krátkodobých na dlhodobé a naopak, predaj dovozných záväzkov inému tuzemcovi – podnikateľovi a organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, reklasifikácia finančnej investície pri zvýšení (najmenej 10 %) alebo znížení (do 10 %) percentuálnej majetkovej účasti už evidovaného zahraničného investora vo vykazujúcej jednotke, konverzia dlhových cenných papierov na akcie a iné rozdiely súvisiace s transakciami.

Výpočet stĺpca 12 (pri kurzových a iných rozdieloch):

= stav ku koncu obdobia (stĺpec 13),

– stav k 1. januáru (stĺpec 8),

– netto zmena (stĺpec 11).

Ak je výsledok výpočtu záporný, znamienko (–) sa uvádza.

Stĺpec 12 sa vypĺňa aj v týchto prípadoch:

– pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé

Pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v príslušnom riadku krátkodobých záväzkov a kladným znamienkom (+) v riadku s dlhodobými záväzkami v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Zmena splatnosti z dlhodobých záväzkov na krátkodobé sa uvedie obdobným spôsobom.

– pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností

Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného registra alebo evidencie, pohľadávky a záväzky zväčša prechádzajú na nástupnícku spoločnosť. Zanikajúca spoločnosť zaznamenáva túto skutočnosť záporným znamienkom (–) (konečný stav pohľadávok a záväzkov bude nulový), v nástupníckej spoločnosti sa údaje (prevzaté pohľadávky a záväzky) doplnia do rovnakého stĺpca kladným znamienkom (+). Zmena prebehne v oboch spoločnostiach v jednom vykazovanom období.

– pri kapitalizácii úveru

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, v riadku 204 – Kapitálové fondy, v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

– pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie

V prípade konverzie dlhových cenných papierov na akcie sa údaje v príslušnom riadku dlhových cenných papierov zaznamenajú záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely a kladným znamienkom (+) v príslušnom riadku majetkovej účasti v stĺpci Kurzové a iné rozdiely.

– pri zmene skupiny dlžníkov

Pri zmene skupiny dlžníkov z priameho investora – zahraničného subjektu na ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť, sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v príslušnom riadku voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a kladným znamienkom (+) v príslušnom riadku voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť. Uvedený postup sa použije vo všetkých kombináciách medzi uvedenými dlžníkmi

a) priami investori – zahraničné subjekty,

b) podniky priamej investície v zahraničí,

c) ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

Stĺpec 13 – STAV KU KONCU OBDOBIA

Vykazuje sa tu konečný stav krátkodobých a dlhodobých záväzkov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), základné imanie, ostatné kapitálové fondy. Je to hodnota, ktorú vykazujúca jednotka dlhuje zahraničným dodávateľom, a to

a) priamym investorom – zahraničným subjektom,

b) podnikom priamej investície v zahraničí,

c) ostatným zahraničným subjektom, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

Výpočet stĺpca 13 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= neuhradené záväzky voči zahraničným dodávateľom k poslednému dňu vykazovaného obdobia očistené o neuhra-
dené faktúry za služby,

+ nevyfakturované dodávky zo zahraničia,

– zostatok prijatých dobropisov,

– zostatok poskytnutých preddavkov zaplatených zahraničným dodávateľom.

Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.

Ak sú poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) vyššie ako konečný stav dovozných záväzkov (účet 321 – Dodávatelia), tak sa v riadku dovozných záväzkov vykazuje znamienko (–). Hodnota zaplatených a nevyúčtovaných preddavkov sa uvedie v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 14 – NÁKLADY

Vykazuje sa tu sumárne predpísaná hodnota úrokov (úroky z úverov a pôžičiek, úroky vznikajúce pri obstaraní zásob, spotrebného materiálu, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, úroky z omeškania, úrokový náklad z dlhových cenných papierov).

Dividendy a podiely na zisku z riadkov 207 – Majetková účasť do 10 %, 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí sa uvádzajú iba vtedy, keď boli skutočne zaplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky.

Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Údaje sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo kurzom určeným bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a sú zhodné s účtovníctvom. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Riadok 201 – DOVOZNÉ ZÁVÄZKY KRÁTKODOBÉ

Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky zahraničným dodávateľom, prijaté dobropisy a nevyfakturované dodávky.

Ide o záväzky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku s výnimkou služieb. Krátkodobé záväzky vznikajúce pri obstaraní od priameho investora – zahraničného subjektu a podnikov v skupine alebo od zriaďovateľa organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa vykazujú v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé záväzky voči podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine sa vykazujú v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí.

Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakciu zvyšujúcu pasíva, úhrada sa uvedie ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov. Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).

Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, táto skutočnosť sa zaznamenáva ako transakcia zvyšujúca pasíva. Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Riadok 202 – DOVOZNÉ ZÁVÄZKY DLHODOBÉ

Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky zahraničným dodávateľom. Ide o záväzky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku, finančného lízingu s výnimkou služieb.

Dlhodobé záväzky vznikajúce pri obstaraní od priameho investora – zahraničného subjektu a podnikov v skupine a od zriaďovateľa organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa vykazujú v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé záväzky voči podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine sa vykazujú v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí.

Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakciu zvyšujúcu pasíva, úhrada sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrady predstavujú transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).

Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva sa táto skutočnosť ako transakcia zvyšujúca pasíva. Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii záväzkov z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Riadok 203 – PREDDAVKY Z RIADKOV 201, 202, 217, 218, 219, 220

Vykazuje sa tu čistá hodnota preddavkov voči zahraničným dodávateľom (z účtu 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) k 1. januáru vykazovaného roka a ku koncu vykazovacieho obdobia. Vyjadrujú sa vždy kladným číslom.

Riadok 204 – KAPITÁLOVÉ FONDY

Vykazuje sa tu emisné ážio, ostatné kapitálové fondy, zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov vytvorený pri založení spoločnosti.

Hodnoty sa vykazujú v rovnakom období, ako sú zachytené v účtovníctve vykazujúcej jednotky.

Riadok 204 – Kapitálové fondy sa vykazujú v týchto prípadoch:

a) ak má vykazujúca jednotka zahraničného investora, ktorého majetkový podiel na jej základnom imaní predstavuje najmenej 10 %,

b) ak je vykazujúca jednotka organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku.

V stĺpci stav k 1. januáru sa vykazuje účtovný stav účtov 412 – Emisné ážio, 413 – Ostatné kapitálové fondy, 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov a 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov podľa účtovníctva vykazujúcej jednotky k 1. januáru vykazovaného roka, hodnoty sa zaznamenávajú kladným (+) alebo záporným (–) znamienkom.

Peňažný vklad priameho investora – zahraničného subjektu do ostatných kapitálových fondov, do zákonného rezervného fondu (nedeliteľného fondu) z kapitálových vkladov, emisné ážio (rozdiel medzi predajnou cenou a menovitou hodnotou) predstavuje transakciu zvyšujúcu pasíva, použitie emisného ážia na zvýšenie základného imania a zníženie ostatných kapitálových fondov peňažným vyplatením priamemu zahraničnému investorovi – zahraničnému subjektu sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva.

Pohyby v riadku 204 – Kapitálové fondy sa podrobnejšie popíšu v časti IV – Poznámky.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 204 – Kapitálové fondy.

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza k zvýšeniu základného imania prevodom zo zákonného rezervného fondu (nedeliteľného fondu) z kapitálových vkladov, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 204 – Kapitálové fondy a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Riadok 205 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ

Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek prijatých zo zahraničia so splatnosťou do jedného roka vrátane. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a podnikov v skupine alebo od zriaďovateľa organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa uvádzajú v riadku 213 – Finančný úver krátkodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od podniku priamej investície v zahraničí a podnikov v skupine sa vykazujú v riadku 214 – Finančný úver krátkodobý – podnik priamej investície v zahraničí.

Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad, ak vykazujúca jednotka prijme krátkodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako dlhodobý záväzok, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre dlhodobé záväzky).

Prijatý úver a pôžička a predpísaná hodnota úrokov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva. Splátky úveru, pôžičky a úrokov sa uvádzajú ako transakcie znižujúce pasíva.

Predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek sa eviduje aj osobitne v stĺpci Náklady.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, v riadku 204 – Kapitálové fondy, v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Riadok 206 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ

Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek prijatých zo zahraničia so splatnosťou viac ako jeden rok.

Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a podnikov v skupine alebo od zriaďovateľa organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa uvádzajú v riadku 215 – Finančný úver dlhodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od podniku priamej investície v zahraničí a podnikov v skupine sa vykazujú v riadku 216 – Finančný úver dlhodobý – podnik priamej investície v zahraničí.

Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad, ak vykazujúca jednotka prijme dlhodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako krátkodobý záväzok, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre krátkodobé záväzky).

Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva. Splátky úveru, pôžičky a úrokov sa uvádzajú ako transakcie znižujúce pasíva.

Predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek sa eviduje aj osobitne v stĺpci Náklady.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, v riadku 204 – Kapitálové fondy, v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Riadok 207 – MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10 %

Vykazuje sa tu hodnota majetkovej účasti zahraničného subjektu na celkovom základnom imaní vykazujúcej jednotky, ak je jeho podiel do 10 %.

Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny zahraničného subjektu a súčasne sa hodnota majetkového podielu nezmení, tieto teritoriálne zmeny sa zaznamenajú vo zvyšujúcich a znižujúcich transakciách.

Ak má zahraničný subjekt majetkovú účasť do 10 % a súčasne vykazujúca jednotka vlastní najmenej 10 % majetkovej účasti zahraničného subjektu, hodnoty sa vykazujú v riadku 212 –Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Dividendy a podiely na zisku sa vykazujú len skutočne vyplatené, a to v stĺpci Náklady. Prepočítavajú sa kurzom platným v deň uskutočnenia prevodu finančných prostriedkov do zahraničia.

Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.

Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, sa zaznamenajú rovnako ako vyplatené dividendy a prepočítajú sa referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – zápočtu. Použitý kurz je zhodný s účtovníctvom.

Nepatrí sem obstaranie a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak vykazujúca jednotka eviduje podiel zahraničného investora do 10 % (riadok 207 – Majetková účasť do 10 %) a dodatočnými vkladmi dosiahne zahraničný investor hodnotu majetkového podielu najmenej 10 %, dodatočný vklad sa zaznamenáva ako transakcia zvyšujúca pasíva v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt. Hodnota majetkovej účasti do 10 % sa uvádza záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 207 – Majetková účasť do 10 %.

Riadok 208 – DLHOPISY A ZMENKY (DLHODOBÉ CENNÉ PAPIERE)

Vykazuje sa tu hodnota vydaných dlhových cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov – úrokový náklad) vydaných vykazujúcou jednotkou, znejúcich na cudziu menu alebo euro s pôvodnou zmluvnou splatnosťou nad jeden rok. Vo všeobecnosti nástroje klasifikované v tomto riadku predstavujú dlhové cenné papiere, ktoré poskytujú držiteľovi bezvýhradné právo na pevný peňažný príjem, ktorý nie je závislý od príjmov emitenta. Okrem dlhopisov (obligácií) a zmeniek sem patria dlhové úpisy, konvertibilné dlhopisy, depozitné certifikáty, obchodovateľné vkladové certifikáty a iné.

Obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou nad jeden rok s podnikom priamej investície v zahraničí a podnikmi v skupine sa vykazuje v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí, s priamym investorom – zahraničným subjektom a podnikmi v skupine, zriaďovateľom organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa vykazuje v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt.

Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sa v tomto riadku neuvádzajú. Konverzia dlhových cenných papierov na akcie sa zaznamenáva v stĺpci Kurzové a iné rozdiely.

Nepatrí sem obstaranie a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky.

Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Riadok 209 – NÁSTROJE PEŇAŽNÉHO TRHU (KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPIERE)

Vykazuje sa tu hodnota vydaných dlhových cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov – úrokový náklad) vydaných vykazujúcou jednotkou, znejúcich na cudziu menu alebo euro, s pôvodnou zmluvnou splatnosťou do jedného roka vrátane. Tieto krátkodobé cenné papiere dávajú držiteľovi bezvýhradné právo získať určenú sumu pri splatnosti a obvykle sú obchodovateľné na organizovaných trhoch. Medzi nástroje peňažného trhu patria štátne pokladničné poukážky, krátkodobé obchodovateľné vkladové certifikáty, krátkodobé zmenky a iné.

Obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou do jedného roka vrátane s podnikom priamej investície v zahraničí a podnikmi v skupine sa vykazuje v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí, s priamym investorom zahraničným subjektom a podnikmi v skupine alebo zriaďovateľom organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa vykazuje v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt.

Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sa v tomto riadku neuvádzajú. Konverzia dlhových cenných papierov na akcie sa zaznamenáva v stĺpci Kurzové a iné rozdiely.

Nepatrí sem obstaranie a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky.

Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Riadok 210 – FINANČNÉ DERIVÁTY

Patria sem všetky transakcie s finančnými derivátmi (vrátane predpísanej hodnoty úrokov); ich cena sa odvodzuje od cien podkladových aktív na regulovaných trhoch pri promptných transakciách. Existujú dva základné typy finančných derivátov: pevné termínové kontrakty (forwardy, futures, swapy) a opčné termínové kontrakty (opcie).

Pevné termínové kontrakty sú prísľuby na dodanie alebo prijatie dodávky špecifikovaného množstva štandardnej jednotky určitej komodity, cudzej meny alebo cenných papierov za určenú cenu k určenému dátumu alebo v určenom období.

Opcia dáva svojmu majiteľovi – kupujúcemu opciu – právo kúpiť alebo predať určitú hodnotu v určitom čase alebo do určitého času za vopred dohodnutú – realizačnú cenu.

Uvedené prísľuby alebo práva zakotvené v kontraktoch, s ktorými sa môže obchodovať na trhu alebo sú zúčtované na trhu, sa môžu považovať za deriváty. Subjekt, ktorý derivát emituje a predá do zahraničia, dostane prémiu za záväzok predať alebo kúpiť určený objem aktív, ktorých sa derivát týka. Cena derivátu predstavuje bežné náklady emitenta spojené s vykúpením svojho podmieneného záväzku.

Prémia sa v hlásení zaznamenáva takto:

Transakciu zvyšujúcu pasíva predstavuje predaj derivátu emitovaného tuzemcom do zahraničia.

Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje nákup derivátu emitovaného tuzemcom subjektom zo zahraničia.

Do finančných derivátov sa zahŕňa okrem obchodovania s kontraktmi aj čistá hodnota finančného vyrovnania ako rozdiel medzi dohodnutou cenou v kontrakte a prevažujúcou trhovou cenou (ak nie je možné preceniť deriváty trhovou cenou, použije sa kvalifikovaný odhad). Čistá hodnota finančného vyrovnania sa zaznamenáva po skončení doby splatnosti a vysporiadaní podkladového aktíva, pričom dosiahnutý zisk alebo strata z derivátov emitovaných tuzemcom je súčasťou transakcií znižujúcich pasíva.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Riadok 211 – MAJ. ÚČASŤ NAJMENEJ 10 % – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJ.

Vykazujú sa tu hodnoty podielov priamych investorov – zahraničných subjektov – ak ich peňažný a nepeňažný podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky dosiahol hodnotu najmenej 10 % a ak je skutočne splatený.

Súčasne sem patrí aj obstaranie a predaj vlastných akcií a vlastných obchodných podielov. Obchody so základným imaním vykazujúcej jednotky uskutočnené prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi sú súčasťou riadka 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt. Skutočnosti o zmene priameho investora – zahraničného subjektu vyplývajúce z obchodu, ktoré sú zistené dodatočne, vykazujúca jednotka oznámi obratom Národnej banke Slovenska.

Ak v priebehu fungovania vykazujúcej jednotky dochádza k navýšeniu základného imania, prípadne k jeho zníženiu, zmena sa zaznamenáva pomocou transakcií alebo kurzových a iných rozdielov.

Transakcie zvyšujúce a znižujúce pasíva

K transakciám zvyšujúcim pasíva dochádza vtedy, ak skutočne nastal prílev peňažných a nepeňažných (pri nepeňažných vkladoch) prostriedkov na územie Slovenskej republiky a vklad bol splatený (pred zápisom do príslušného registra alebo evidencie je údaj evidovaný na účte 419 – Zmeny základného imania). Predaj vlastných akcií a vlastných obchodných podielov predstavuje transakciu zvyšujúcu pasíva.

Ak sa podiel priameho zahraničného investora zníži, podiel je vyplatený (pred výmazom z príslušného registra alebo evidencie) alebo dôjde k obstaraniu vlastných akcií a vlastných obchodných podielov, ide o transakcie znižujúce pasíva.

Každá zmena uvedená v transakciách zvyšujúcich pasíva alebo transakciách znižujúcich pasíva sa zaznamenáva v časti III – Rozpis majetkovej účasti.

Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny priameho investora – zahraničného subjektu a súčasne sa hodnota majetkového podielu nezmení, nový kód krajiny sa zaznamenáva v časti I C. Teritoriálne zmeny sa tiež zaznamenajú vo zvyšujúcich a znižujúcich transakciách. Transakciu predstavuje aj zmena priamych zahraničných investorov v rámci jednej krajiny v zahraničí.

Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena majetkovej účasti vo vykazujúcej jednotke cez tretiu osobu so sídlom v Slovenskej republike, vykazujúca jednotka v časti IV – Poznámky uvedie obchodné meno a adresu spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike (tretia osoba), ktorá obstarala/predala majetkový podiel zo/do zahraničia, kontaktné údaje na osobu zodpovednú za spracovanie účtovníctva a hlásení DEV(NBS)1 – 12.

Kurzové a iné rozdiely

Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného registra alebo evidencie, pohľadávky a záväzky zväčša prechádzajú na nástupnícku spoločnosť. Zanikajúca spoločnosť zaznamenáva túto skutočnosť záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely (konečný stav pohľadávok a záväzkov bude nulový), v nástupníckej spoločnosti sa údaje (prevzaté pohľadávky a záväzky) doplnia do rovnakého stĺpca kladným znamienkom (+). Zmena sa zaznamenáva v časti IV – Poznámky a prebehne v oboch spoločnostiach v rovnakom vykazovanom období.

Ak vykazujúca jednotka eviduje podiel zahraničného investora do 10 % (riadok 207 – Majetková účasť do 10 %) a dodatočnými vkladmi dosiahne zahraničný investor hodnotu majetkového podielu najmenej 10 %, dodatočný vklad sa zaznamenáva ako transakcia zvyšujúca pasíva v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt. Hodnota majetkovej účasti do 10 % sa uvádza záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.

Dividendy a podiely na zisku sa vykazujú len skutočne vyplatené, sú súčasťou stĺpca Náklady.

Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, sa zaznamenávajú rovnako ako vyplatené dividendy.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Riadok 212 – MAJ. ÚČASŤ DO 10 % – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHR.

Vykazuje sa tu majetková účasť zahraničného subjektu do 10 %, v ktorom má vykazujúca jednotka podiel majetkovej účasti na základnom imaní najmenej 10 %.

Ak je podiel majetkovej účasti zahraničného subjektu najmenej 10 %, vykazuje sa táto hodnota v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.

Dividendy a podiely na zisku – prevedené do zahraničia sa vykazujú len skutočne vyplatené, sú súčasťou stĺpca Náklady. Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, sa zaznamenávajú rovnako ako vyplatené dividendy.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 212 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Riadok 213 – FIN. ÚVERY KRÁTK. – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

Vykazujú sa tu prijaté krátkodobé finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek od priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 %, a od podnikov v skupine so splatnosťou do jedného roka vrátane. Súčasne sa tu vykazujú úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek prijaté od zriaďovateľa organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku so splatnosťou do jedného roka vrátane.

Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad, ak vykazujúca jednotka prijme krátkodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako dlhodobý záväzok, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre dlhodobé záväzky).

Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie peňažných prostriedkov na bežný účet vykazujúcej jednotky od priameho investora – zahraničného subjektu alebo od spoločností (zahraničných subjektov) s majetkovým vzťahom k priamemu investorovi – zahraničnému subjektu na účel vykrytia debetného zostatku. Transakcie zvyšujúce pasíva predstavujú prevod prostriedkov na bežný účet vykazujúcej jednotky, transakcie znižujúce pasíva opätovné preúčtovanie týchto prostriedkov priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a podnikom v skupine.

Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva. Splátky úveru, pôžičky a úrokov sa uvádzajú ako transakcie znižujúce pasíva.

Predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek sa eviduje aj osobitne v stĺpci Náklady.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Kapitálové fondy, alebo v riadku 207 – Majetková účasť do 10 %.

Riadok 214 – FIN. ÚVERY KRÁTK. – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek od podniku priamej investície v zahraničí a podnikov v skupine so splatnosťou do jedného roka vrátane. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a podnikov v skupine sa uvádzajú v riadku 213 – Finančný úver krátkodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od ostatných zahraničných subjektov sa uvádzajú v riadku 205 – Finančné úvery krátkodobé.

Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad, ak vykazujúca jednotka prijme krátkodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako dlhodobý záväzok, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre dlhodobé záväzky).

Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie peňažných prostriedkov na bežný účet vykazujúcej jednotky od podniku priamej investície v zahraničí alebo podnikov v skupine na účel vykrytia debetného zostatku. Transakcie zvyšujúce pasíva predstavujú prevod prostriedkov na bežný účet vykazujúcej jednotky, transakcie znižujúce pasíva opätovné preúčtovanie týchto prostriedkov podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine.

Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva. Splátky úveru, pôžičky a úrokov sa uvádzajú ako transakcie znižujúce pasíva.

Predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek sa eviduje aj osobitne v stĺpci Náklady.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Riadok 215 – FIN. ÚVERY DLH. – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

Patria sem prijaté dlhodobé finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek od priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 %, a od podnikov v skupine so splatnosťou nad jeden rok. Súčasne sa tu vykazujú úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek prijaté od zriaďovateľa organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku so splatnosťou nad jeden rok.

Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad, ak vykazujúca jednotka prijme dlhodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako krátkodobý záväzok, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre krátkodobé záväzky).

Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva. Splátky úveru, pôžičky a úrokov sa uvádzajú ako transakcie znižujúce pasíva.

Predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek sa eviduje aj osobitne v stĺpci Náklady.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Kapitálové fondy, alebo v riadku 207 – Majetková účasť do 10 %.

Riadok 216 – FIN. ÚVERY DLH. – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky, predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek od podniku priamej investície v zahraničí a podnikov v skupine so splatnosťou nad jeden rok. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a podnikov v skupine sa uvádzajú v riadku 215 – Finančný úver dlhodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od ostatných zahraničných subjektov sa uvádzajú v riadku 206 – Finančné úvery dlhodobé.

Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad, ak vykazujúca jednotka prijme dlhodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako krátkodobý záväzok, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre krátkodobé záväzky).

Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva. Splátky úveru, pôžičiek a úrokov sa uvádzajú ako transakcie znižujúce pasíva.

Predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek sa eviduje aj osobitne v stĺpci Náklady.

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Riadok 217 – KRÁTKODOBÉ PASÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, a voči podnikom v skupine (prijatý záväzok od materskej spoločnosti priameho zahraničného investora, prípadne poskytnutý preddavok materskej spoločnosti priameho zahraničného investora). Súčasne sa tu vykazujú aj záväzky voči zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku.

Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) okrem služieb. Súčasťou tohto riadka je aj obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou do jedného roka vrátane s priamym investorom – zahraničným subjektom a podnikmi v skupine alebo zriaďovateľom organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku. V každom prípade ide o vzťah priamy investor (prípadne podniky v skupine) – vykazujúca jednotka.

Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahraničí a podnikov v skupine sa vykazujú v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a krátkodobé záväzky voči ostatným zahraničným dodávateľom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa uvádzajú v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé.

Obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavujú transakcie zvyšujúce pasíva, ich úhrady sú transakciami znižujúcimi pasíva. Transakcie znižujúce pasíva predstavujú aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutočnosť ako transakciu zvyšujúcu pasíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Riadok 218 – KRÁTKODOBÉ PASÍVA – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voči podniku priamej investície v zahraničí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spoločnosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoločnosti), a voči podnikom v skupine.

Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) okrem služieb. Súčasťou tohto riadka je aj obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou do jedného roka vrátane s podnikom priamej investície v zahraničí a podnikmi v skupine. Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a podnikov v skupine sa vykazujú v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé záväzky voči ostatným zahraničným dodávateľom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa uvádzajú v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé.

Obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavujú transakcie zvyšujúce pasíva, ich úhrady sú transakciami znižujúcimi pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutočnosť ako transakciu zvyšujúcu pasíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrady predstavujú transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Riadok 219 – DLHODOBÉ PASÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, a voči podnikom v skupine (prijatý záväzok voči materskej spoločnosti priameho zahraničného investora, prípadne poskytnutý preddavok materskej spoločnosti priameho zahraničného investora). Súčasne sa tu vykazujú aj záväzky voči zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku.

Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) okrem služieb. Súčasťou tohto riadka je aj obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou nad jeden rok s priamym investorom – zahraničným subjektom a podnikmi v skupine alebo zriaďovateľom organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku.

V každom prípade ide o vzťah priamy investor (prípadne podniky v skupine) – vykazujúca jednotka.

Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahraničí a podnikov v skupine sa vykazujú v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a dlhodobé záväzky voči ostatným zahraničným dodávateľom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa uvádzajú v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé.

Obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavujú transakcie zvyšujúce pasíva, úhrady sa zaznamenávajú ako transakcie znižujúce pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutočnosť ako transakciu zvyšujúcu pasíva. Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrady predstavujú transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii záväzkov z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Riadok 220 – DLHODOBÉ PASÍVA – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voči podniku priamej investície v zahraničí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spoločnosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoločnosti), a voči podnikom v skupine.

Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) okrem služieb. Súčasťou tohto riadka je aj obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou nad jeden rok s podnikom priamej investície v zahraničí a podnikmi v skupine.

Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a od podnikov v skupine sa vykazujú v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé záväzky voči ostatným zahraničným dodávateľom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa uvádzajú v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé.

Obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavujú transakcie zvyšujúce pasíva, úhrady sa zaznamenávajú ako transakcie znižujúce pasíva.

Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutočnosť ako transakciu zvyšujúcu pasíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakciu znižujúcu pasíva so záporným znamienkom (–).

Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii záväzkov z dlhodobých na krátkodobé sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v stĺpci Kurzové a iné rozdiely v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Riadok 229 – KONTROLNÝ RIADOK

Kontrolný riadok vyjadruje matematický súčet hodnôt v príslušných stĺpcoch. Ak je výsledná hodnota v stĺpci kladná, znamienko (+) sa neuvádza. Ak je výsledný súčet stĺpca záporný, znamienko (–) sa uvádza.

Použité skratky

IČO identifikačné číslo organizácie

podnik pr. investície v zahraničí podnik priamej investície v zahraničí

zahr. subjekt zahraničný subjekt

maj. účasť majetková účasť

fin. úvery krátk. finančné úvery krátkodobé

fin. úvery dlh. finančné úvery dlhodobé

zahr. subjekt zahraničný subjekt

krátk. cenné papiere krátkodobé cenné papiere

Časť 4

METODIKA NA VYPRACÚVANIE ŠTVRŤROČNÉHO HLÁSENIA O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH - TERITORIÁLNA ŠTRUKTÚRA

Štvrťročné hlásenie úzko nadväzuje na vybrané údaje mesačného hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 o zahraničných aktívach a pasívach. Jeho štruktúra zabezpečuje podrobnejšie sledovanie zahraničných aktív a pasív v teritoriálnej štruktúre.

Sledované údaje zahraničných aktív a pasív v štvrťročnom hlásení korešpondujú s údajmi mesačného hlásenia. Číselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé tisíce eur bez desatinného miesta, napríklad suma 1 500 eur sa v hlásení vyjadrí číslom 2, suma 500 eur sa v hlásení vyjadrí číslom 1.

V štvrťročnom hlásení o zahraničných aktívach a pasívach sa vykazujú tieto riadky:

1) aktíva – riadky 101, 103, 107, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,

2) pasíva – riadky 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220.

Počiatočné stavy k 1.1. vykazujúceho roka sa rovnajú stavom k 31.12. predchádzajúceho roka.

Všetky hodnoty sa uvedú v tisícoch eur.

Stavy ku koncu obdobia v príslušných riadkoch štvrťročného hlásenia sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným k poslednému dňu vykazovaného štvrťroka, ktoré korešponduje s konečnými stavmi vykázanými v mesačnom hlásení o zahraničných aktívach a pasívach.

Hodnotové údaje sledovaných zahraničných aktív a pasív s rovnakými charakteristikami, to znamená s rovnakým číslom riadka a kódom štátu, sa spočítajú a zapíšu v jednom riadku.

V záhlaví každého listu štvrťročného hlásenia sa vypĺňajú tieto identifikačné údaje:

Počet listov hlásenia = počet vyplnených listov.

List číslo = poradie listu.

Obchodné meno vykazujúcej jednotky = podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie.

NACE = štvormiestny kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností.

Rok = 2013.

Mesiac = 03, 06, 09, 12.

IČO = osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

Okres = číselný kód okresu sídla vykazujúcej jednotky.

Štvrťročné hlásenie obsahuje tieto stĺpce:

Stĺpec 1: číslo riadka týkajúceho sa zahraničných aktív a pasív.

Stĺpec 2: kód krajiny – použije sa dvojmiestny alfabetický kód krajiny, voči ktorej eviduje vykazujúca jednotka zahraničné aktíva alebo pasíva. Pri zahraničných aktívach sa v riadkoch 101, 103, 109, 110, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 uvádza kód krajiny dlžníka vykazujúcej jednotky, v riadku 114 sa uvádza kód krajiny emitenta zahraničného cenného papiera alebo finančného derivátu, v riadkoch 115 a 116 sa uvádza kód krajiny sídla zahraničného subjektu, kam finančná investícia smerovala, a v riadku 107 sa uvádza kód krajiny, v ktorej má sídlo zahraničná banka, kde je otvorený bankový účet vykazujúcej jednotky. Pri zahraničných pasívach sa v riadkoch 201, 202, 205, 206, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 uvádza kód krajiny veriteľa vykazujúcej jednotky a v riadkoch 207, 211 a 212 sa uvádza krajina sídla zahraničného subjektu, z ktorej investícia pochádza.

Stĺpec 3: hodnota stavu zahraničných aktív a pasív k 1. januáru vykazovaného roka v tisícoch eur (zo stĺpcov 1 a 8 mesačného hlásenia).

Stĺpec 4: netto zmena – rozdiel transakcií uskutočnených v priebehu sledovaného obdobia v tisícoch eur (zo stĺpcov 4 a 11 mesačného hlásenia).

Stĺpec 5: hodnota kurzových rozdielov v tisícoch eur (zo stĺpca 5 a 12 mesačného hlásenia).

Stĺpec 6: hodnota stavu zahraničných aktív a pasív ku koncu sledovaného štvrťroka v tisícoch eur (zo stĺpcov 6 a 13 mesačného hlásenia).

Stĺpec 7: hodnota výnosov a nákladov vyplývajúcich zo zahraničných aktív a pasív v tisícoch eur (zo stĺpcov 7 a 14 mesačného hlásenia).