Opatrenie č. 329/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013

Čiastka 82/2012
Platnosť od 26.10.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

329

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 17. októbra 2012,

ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 293ce ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodková dávka v roku 2013 sa zvyšuje takto:

a) starobný dôchodok o 11,20 eura,

b) starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,50 eura,

c) predčasný starobný dôchodok o 11,50 eura,

d) predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 4,10 eura,

e) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok o 10,10 eura,

f) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,60 eura,

g) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % o 5,90 eura,

h) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice o 2,40 eura,

i) vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok o 7,30 eura,

j) vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,20 eura,

k) sirotský dôchodok o 3,90 eura,

l) sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 1,90 eura.

§ 2

Úrazová renta v roku 2013 sa zvyšuje o 3,05 %.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ján Richter v. r.