Zákon č. 315/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 77/2012
Platnosť od 11.10.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012 okrem pätnásteho, šestnásteho a devätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.11.2012 - 31.12.2012

Pôvodný predpis

11.10.2012