Zákon č. 313/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 77/2012
Platnosť od 11.10.2012
Účinnosť od 15.10.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

11.10.2012