Oznámenie č. 312/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene článkov Dohody o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj

Čiastka 76/2012
Platnosť od 10.10.2012
Redakčná poznámka

Zmenený článok 5 časť 3 (a) dohody nadobudol platnosť 27. júna 2012 na základe bodu 2 zmeny článkov Dohody o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj.

312

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rezolúciou Rady guvernérov Svetovej banky č. 596 z 30. januára 2009 sa zmenili články Dohody o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 500/1992 Zb.).

Národná rada Slovenskej republiky so zmenou článkov vyslovila súhlas uznesením č.1769 z 1. decembra 2009.

Prezident Slovenskej republiky listinu o prijatí zmien článkov dohody podpísal 14. januára 2010.

Listina o prijatí zmien článkov dohody bola 13. apríla 2010 uložená u depozitára, Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj.

Zmenený článok 5 časť 3 (a) dohody nadobudol platnosť 27. júna 2012 na základe bodu 2 zmeny článkov Dohody o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj.

K oznámeniu č. 312/2012 Z. z.

ZMENA ČLÁNKOV DOHODY O MEDZINÁRODNEJ BANKE PRE OBNOVU A ROZVOJ

Rezolúcia Rady guvernérov č. 596 časť A

(A) Zvýšenie základných hlasov. Rada guvernérov sa týmto uznáša, že:

1. Článok 5 časť 3 (a) článkov Dohody o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (ďalej len „Banka“) sa mení nasledovne:

Časť 3 Hlasovanie

(a) Hlasovacie práva každého člena sa rovnajú súčtu jeho základných hlasov a hlasov vyplývajúcich z počtu akcií základného kapitálu, ktoré drží.

(i) Základné hlasy každého člena budú vo výške, ktorá vyplýva z rovnomerného rozdelenia 5,55 % z úhrnnej sumy hlasovacích práv všetkých členov, za predpokladu, že nebudú existovať zlomkové základné hlasy.

(ii) Počet hlasov vyplývajúcich z počtu akcií základného kapitálu každého člena vychádza z pridelenia jedného hlasu za každú držanú akciu základného kapitálu.“.

2. Táto zmena nadobudne platnosť pre všetkých členov po uplynutí troch mesiacov od formálneho oznámenia Banky, ktoré bude zaslané všetkým členom a v ktorom bude uvedené, že 3/5 členov, ktorí disponujú 85 % celkových hlasovacích práv, akceptovalo túto zmenu.

Anglické znenie textu