Vyhláška č. 31/2012 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam

Čiastka 11/2012
Platnosť od 03.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012

OBSAH

31

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

z 30. januára 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3, § 18 ods. 5, § 19 ods. 9, § 20 ods. 10 a § 22 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písmená c) a e) znejú:

c) prijaté bezpečnostné princípy pre návrh jadrového zariadenia a bezpečnostné ciele a spôsob ich zosúladenia so základnými bezpečnostnými princípmi,

e) základné informácie o jadrovom zariadení a jeho prevádzkových podmienkach, podporné výpočty umožňujúce posúdiť, či jadrové zariadenie môže byť postavené a prevádzkované bezpečne; pri umiestňovaní úložiska sa zohľadňujú aj predpokladané vlastnosti rádioaktívnych odpadov, požiadavky na inštitucionálnu kontrolu, inžinierske a prirodzené bariéry vzťahujúce sa na dané územie, geológia, hydrogeológia a geochémia horninového prostredia, povrchové procesy, ako záplavy a erózie, meteorológia a účinky extrémnych klimatických podmienok, činnosť človeka, hustota osídlenia, využitie krajiny a prognóza uvedených vlastností na primerané časové obdobie.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 7 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. § 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) preukázanie realizovateľnosti vyraďovania jadrového zariadenia.“.

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 6 znejú:

4) § 4 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.

5) Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.

6) Napríklad zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom alternatívy technického riešenia vyraďovania opisujú stav s ochranným uložením a bez ochranného uloženia, pričom sa preukazuje súlad odporúčanej alternatívy vyraďovania s národnou stratégiou.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

7. V § 14 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) najnižší možný počet zamestnancov prítomných na zmene a ich zaradenie do pracovných funkcií.“.

8. V § 14 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Hodnoty bezpečnostných limitov sú stanovené použitím konzervatívneho prístupu so zohľadnením neurčitostí vyplývajúcich z vykonaných analýz bezpečnosti.

(6) Medzi prevádzkovými limitmi a nastaveniami bezpečnostných systémov sa zachováva primerané rozpätie tak, aby sa predišlo príliš častej aktivácii bezpečnostných systémov.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.“.

10. V § 18 ods. 1 písmeno c) znie:

c) postupy pri riešení núdzových stavov, ktoré zahŕňajú projektové i nadprojektové havárie,7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) Príloha č. 4 časť B. I. bod G ods. 4 až 6 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.“.

11. V § 18 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) návody na riadenie ťažkých havárií.“.

12. § 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:

㤠19

Predprevádzková bezpečnostná správa

(1) Predprevádzková bezpečnostná správa je spresnená správa podľa § 8 so zameraním na

a) uvedenie zmien pôvodného projektu s preukázaním zachovania jeho bezpečnosti,

b) doplňujúce výpočty a merania vyplývajúce z požiadaviek predbežnej bezpečnostnej správy,

c) požiadavky na riadenie jadrového zariadenia z hľadiska jadrovej bezpečnosti najmä počas uvádzania do prevádzky, pri prevádzke, pri riešení udalostí, pri údržbe zariadení a pri výmene paliva,

d) požiadavky na prevádzkovú dokumentáciu,

e) spôsob evidencie jadrových materiálov a ich kontroly a fyzickej ochrany jadrových materiálov.

(2) Predprevádzková bezpečnostná správa podľa odseku 1 obsahuje

a) predmet a rozsah jej jednotlivých častí,

b) všeobecnú charakteristiku jadrového zariadenia a jeho projektu vrátane preukázania zaistení bezpečnosti,

c) opis lokality, dispozičného umiestnenia hlavných zariadení a normálnej prevádzky,

d) zoznam použitých všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a štandardov,

e) opis dôležitých aspektov organizácie prevádzky a riadenia bezpečnosti jadrového zariadenia,

f) požiadavky na kvalitu budovaného jadrového zariadenia s uvedením kvantifikácie dosiahnutých parametrov jadrovej bezpečnosti,2) spoľahlivosti a životnosti,

g) ohodnotenie lokality z hľadiska jadrovej bezpečnosti,

h) aspekty projektu jadrového zariadenia, ktoré načrtávajú celkový bezpečnostný koncept projektu a prístup k zaisteniu základných bezpečnostných cieľov,

i) detailný opis bezpečnostných funkcií všetkých bezpečnostných systémov, konštrukcií, systémov a komponentov s vplyvom na jadrovú bezpečnosť a ich porovnanie s projektom, opis ich projektovej bázy a činnosti vo všetkých prevádzkových režimoch a stavoch vrátane odstavenia a havarijných podmienok,

j) analýzy bezpečnosti overené nezávislou osobou, ktoré hodnotia odozvu jadrového zariadenia na postulované iniciačné udalosti a vybrané nadprojektové havárie vzhľadom na kritériá prijateľnosti a limity úniku rádioaktívnych látok, ako aj odozvu jadrového zariadenia na vybrané ťažké havárie,

k) postup uvedenia jadrového zariadenia do prevádzky,

l) podmienky prevádzky, ktoré zahŕňajú opis postupov pri riešení udalostí a návodov na riadenie ťažkých havárií, opatrení na pravidelnú údržbu, kontroly a skúšky, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov, programov spätnej väzby z prevádzkových skúseností a programu riadenia starnutia,

m) limity a podmienky bezpečnej prevádzky a limity a podmienky bezpečného vyraďovania,

n) opis politiky, stratégie, metód a opatrení na zabezpečenie radiačnej ochrany,

o) opis havarijnej pripravenosti a plánovania havarijnej odozvy, opis kontaktu a koordinácie s inými orgánmi a ďalšími osobami zapojenými do odozvy na haváriu,

p) analýzu vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie,

q) opis nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení,

r) postup vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky a opis spôsobu, ako budú počas prevádzky jadrového zariadenia zohľadnené dôležité aspekty konečného odstavenia a vyraďovania jadrového zariadenia.

(3) Predprevádzková bezpečnostná správa sa využíva ako východisko na nepretržitú podporu bezpečnej prevádzky a na hodnotenie bezpečnostného vplyvu zmien na jadrovom zariadení alebo prevádzkových činností.

(4) Pre obsah predprevádzkovej bezpečnostnej správy jadrových zariadení podľa § 2 písm. f) druhého až piateho bodu zákona sa ustanovenia odsekov 1 až 3 použijú primerane.

§ 20

Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti

(1) Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti prvej úrovne predstavuje hodnotenie rizika poškodenia jadrového paliva v jadrovom zariadení a pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti druhej úrovne predstavuje hodnotenie rizika únikov rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia. Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti je spracované pre všetky prevádzkové režimy, významné iniciačné udalosti a riziká vrátane vnútorných požiarov a záplav, pričom sa počíta s extrémnymi klimatickými podmienkami a zemetraseniami.

(2) Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti je založené na realistickom modelovaní odozvy jadrového zariadenia. Používa údaje dôležité pre projekt jadrového zariadenia a berie do úvahy zásahy stálej obsluhy dozorne v rozsahu uvažovanom v prevádzkových predpisoch.

(3) Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti sa spracováva, dokumentuje a udržiava v súlade s požiadavkami systému manažérstva kvality držiteľa povolenia.

(4) Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti sa spracováva podľa aktuálnej osvedčenej metodiky, berúc do úvahy dostupné medzinárodné skúsenosti.

(5) Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti prvej úrovne zahŕňa:

a) účel a rozsah hodnotenia,

b) opis použitej metodiky, postupu hodnotenia a zabezpečovania kvality,

c) primerané informácie o modelovanom jadrovom zariadení a zdokumentovanie prijatých predpokladov, kritérií a obmedzení hodnotenia,

d) zoznam, kategorizáciu a frekvencie iniciačných udalostí,

e) stromy udalostí, analýzu havarijných reťazcov a kritérií úspešnosti,

f) analýzu dát,

g) analýzu systémov a stromy porúch,

h) analýzu vnútorných a vonkajších udalostí,

i) analýzu spoľahlivosti ľudského činiteľa, berúc do úvahy faktory, ktoré môžu ovplyvniť konanie kvalifikovaného personálu vo všetkých prevádzkových režimoch,

j) analýzu významných závislostí,

k) súhrnné výsledky hodnotenia a ich opis s uvedením hlavných prispievateľov k riziku poškodenia jadrového paliva a významných kombinácií porúch vedúcich k poškodeniu jadrového paliva,

l) analýzu neurčitosti, dôležitosti a citlivosti výsledkov,

m) možnosti zvýšenia bezpečnosti jadrového zariadenia.

(6) Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti druhej úrovne zahŕňa:

a) účel a rozsah hodnotenia,

b) opis použitej metodiky, postupu hodnotenia a zabezpečovania kvality,

c) primerané informácie o modelovanom jadrovom zariadení a zdokumentovanie prijatých predpokladov, kritérií a obmedzení modelovania,

d) rozhranie medzi pravdepodobnostným hodnotením bezpečnosti prvej úrovne a druhej úrovne vrátane stavov poškodenia jadrového zariadenia,

e) analýzy priebehu havárií spojených s únikom rádioaktívnych látok,

f) stromy udalostí, analýzu havarijných reťazcov a kritérií úspešnosti,

g) pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom štrukturálnu analýzu ochrannej obálky jadrového reaktora,

h) charakteristiky zdrojového člena, určenie množstva a frekvencie úniku rádioaktívnych látok, ktoré môžu uniknúť do okolia jadrového zariadenia,

i) hodnotenie účinnosti stratégie riadenia ťažkých havárií,

j) súhrnné výsledky hodnotenia vrátane hlavných prispievateľov k riziku únikov rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia a významných kombinácií porúch vedúcich k úniku rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia,

k) analýzu dôležitosti a citlivosti výsledkov a v primeranom rozsahu analýzu neurčitosti,

l) možnosti zvýšenia bezpečnosti jadrového zariadenia.“.

13. § 26 vrátane nadpisu znie:

㤠26

Plán etapy vyraďovania

(1) Plán etapy vyraďovania upresňuje koncepčný plán vyraďovania podľa § 22 a obsahuje

a) počiatočný a konečný stav jadrového zariadenia a plánované postupové a časové nadväznosti činností na dosiahnutie konečného stavu jadrového zariadenia v danej etape vrátane ich vplyvu na zamestnancov jadrového zariadenia a okolie jadrového zariadenia,

b) opis histórie prevádzky jadrového zariadenia s uvedením predpokladaného využitia objektov a územia jadrového zariadenia po jeho vyradení,

c) bezpečnostné rozbory činností vykonávaných počas etapy vyraďovania vrátane rozboru rádiologických a nerádiologických rizík overené nezávislou osobou,

d) dokladovanie dostatočnej kapacity zariadení na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi a jej súladu so stratégiou a harmonogramom vyraďovania,

e) program monitorovania a údržby stavebných objektov a technologických systémov, ktoré nie sú predmetom danej etapy vyraďovania, identifikáciu zariadení a systémov, ktoré vyžadujú dohľad a údržbu, harmonogram monitorovania a údržby,

f) identifikáciu využiteľnosti prevádzkových zariadení systémov, štruktúr a komponentov pre činnosti v etape vyraďovania vrátane posúdenia ich stavu, požiadaviek na úpravu alebo výmenu,

g) analýzu možných havarijných situácií a ich následkov,

h) celkový inventár rádioaktívnych látok a iných nebezpečných materiálov na začiatku etapy vyraďovania a spôsob jeho stanovenia vykonaný prednostne meraniami, výpočtami a v odôvodnených prípadoch odborným odhadom,

i) spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na realizáciu opísaných činností s rozborom nákladov na jednotlivé činnosti vyraďovania a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,

j) výsledky kontroly radiačnej situácie po skončení prevádzky jadrového zariadenia alebo predchádzajúcej etapy vyraďovania a návrh programu kontroly radiačnej situácie v priestoroch jadrového zariadenia i v jeho okolí po skončení etapy vyraďovania,

k) zoznam údajov o prevádzke jadrového zariadenia dôležitých pre etapu vyraďovania,

l) program kontrol a údržby zariadení zohľadňujúci zmeny na zariadeniach počas etapy vyraďovania,

m) požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia v danej etape vyraďovania obsahujúce kvantifikáciu parametrov jadrovej bezpečnosti2) a spoľahlivosti.“.

(2) Obsah plánu etapy vyraďovania vychádza z reálneho inventára rádioaktívnych odpadov prítomných v jadrovom zariadení na konci prevádzky alebo na konci predchádzajúcej etapy vyraďovania. Tento inventár je stanovený prednostne meraniami, výpočtami a v odôvodnených prípadoch odborným odhadom.“.

14. Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 11 znejú:

8) § 6 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.

9) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 5 a 6 vyhlášky č. 30/2012 Z. z.“.

15. V § 35 písmená c) a d) znejú:

c) zoznam objektov a území, ktoré sú predmetom vyňatia na obmedzené využitie,

d) opis všetkých prác vykonaných počas vyraďovania vrátane údajov o individuálnych a kolektívnych efektívnych a ekvivalentných dávkach, ktoré dostali zamestnanci držiteľa povolenia, pracovníci pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstvo10) počas vyraďovania.“.

16. § 36 vrátane nadpisu znie:

㤠36

Súhrnné údaje o množstve a aktivite uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov a o množstve ostatných odpadov z vyraďovania a materiálov uvoľnených do životného prostredia

Súhrnné údaje o množstve a aktivite uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov a o množstve ostatných odpadov z vyraďovania a materiálov uvoľnených do životného prostredia obsahujú

a) množstvo a aktivitu uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov s určením miesta uloženia alebo skladovania,

b) druh, množstvo a umiestnenie ostatných odpadov z vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich obsiahnutých,

c) druh a množstvo ostatných odpadov a materiálov uvedených do životného prostredia podľa osobitných predpisov.9,10)“.

17. V § 37 písmená a) až c) znejú:

a) zoznam udalostí, ktoré sa vyskytli počas vyraďovania,

b) skúsenosti získané počas vyraďovania,

c) údaje podľa § 26 ods. 1 písm. k), § 36 a 38.“.

18. § 38 vrátane nadpisu znie:

㤠38

Záverečné hodnotenie radiačnej situácie objektov a územia

(1) Záverečné hodnotenie radiačnej situácie objektov a územia obsahuje

a) kritériá vyňatia objektov a územia jadrového zariadenia podľa § 20 ods. 5 zákona,

b) výsledky záverečnej kontroly radiačnej situácie územia jadrového zariadenia podložené nezávislým overením,10)

c) stanovisko dozorného orgánu nad radiačnou ochranou k údajom podľa písmen a) a b),

d) porovnanie výsledkov podľa písmena b) s výsledkami predprevádzkového monitorovania radiačnej situácie územia jadrového zariadenia a jeho okolia.11a)

(2) Ak predprevádzkové monitorovanie radiačnej situácie územia jadrového zariadenia a jeho okolia podľa odseku 1 písm. d) nebolo vykonané, je potrebné pri porovnaní výsledkov brať do úvahy údaje získané z monitorovania radiačnej situácie na územiach s podobnými vlastnosťami.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) Príloha č. 3 časť B. I. bod A ods. 19 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.“.

19. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠38a

Inštitucionálne opatrenia na obmedzené využitie objektov a územia

Inštitucionálne opatrenia na obmedzené využitie objektov a územia obsahujú

a) podmienky potenciálneho využitia objektov a územia, ktoré sú predmetom vyňatia,

b) bezpečnostné rozbory vplyvu obmedzeného využitia objektov a územia na ich potenciálne využitie vrátane určenia kritérií a opatrení obmedzeného využitia objektov a územia,

c) dobu trvania obmedzeného využitia,

d) program monitorovania vrátane vedenia záznamov,

e) spôsob organizačného a finančného zabezpečenia.“.

20. § 39 znie:

㤠39

Dokumentácia podľa tejto vyhlášky sa úradu predkladá v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument podpísaný elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.11b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

11b) § 5 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

21. § 40 znie:

㤠40

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.


Marta Žiaková v. r.