Oznámenie č. 305/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého dňa 19. októbra 1996)

Čiastka 75/2012
Platnosť od 09.10.2012
Redakčná poznámka

Dohovor pre Čiernu Horu nadobudne platnosť 1. januára 2013. Dohovor pre Lesotho nadobudne platnosť 1. júna 2013. Dohovor pre Ruskú federáciu nadobudne platnosť 1. júna 2013. Dohovor pre Veľkú Britániu nadobudne platnosť 1. novembra 2012. Platnosť dohovoru bola rozšírená...

305

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. novembra 2012 sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 1. januára 2013 Čierna Hora a 1. júna 2013 Lesothské kráľovstvo a Ruská federácia stanú zmluvnými stranami Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z., oznámenie č. 52/2011 Z. z., oznámenie č. 70/2011 Z. z., oznámenie č. 307/2011 Z. z., oznámenie č. 345/2011 Z. z., oznámenie č. 11/2012 Z. z. a oznámenie č. 261/2012 Z. z.).

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vyhlásilo, že dohovor sa uplatní aj na Gibraltár. Súčasne urobilo vyhlásenie k článkom 23, 26, 34 a 52, uplatnilo výhradu k článku 54 ods. 2 a určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

Čierna Hora urobila vyhlásenie k článku 34, uplatnila výhradu k článku 55 a určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

Lesothské kráľovstvo určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

Ruská federácia urobila vyhlásenie k článku 34 a uplatnila výhrady k článku 54 ods. 2 a k článku 55 dohovoru.

K oznámeniu č. 305/2012 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého dňa 19. októbra 1996)

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

„Čierna Hora:

a) Dohovor pre Čiernu Horu nadobudne platnosť 1. januára 2013.

b) Listina o prístupe Čiernej Hory obsahuje toto vyhlásenie a výhradu:

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Čierna Hora vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.

Podľa článku 55 ods. 1 a článku 60 ods. 1 dohovoru si Čierna Hora vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým jej orgánmi vo vzťahu k takému majetku.

c) Podľa článku 29 dohovoru Čierna Hora určila ústredný orgán:

Ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Lesotho:

a) Dohovor pre Lesotho nadobudne platnosť 1. júna 2013.

b) Podľa článku 29 dohovoru Lesotho určilo ústredný orgán:

Ministry of Justice
Human Rights and the Correctional Services.

Ruská federácia:

a) Dohovor pre Ruskú federáciu nadobudne platnosť 1. júna 2013.

b) Listina o prístupe Ruskej federácie obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:

Podľa článku 54 ods. 2 a článku 60 ods. 1 dohovoru Ruská federácia vylučuje použitie francúzskeho jazyka.

Podľa článku 55 ods. 1 a článku 60 ods. 1 dohovoru si Ruská federácia vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým jej orgánmi vo vzťahu k takému majetku.

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Ruská federácia vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.

Veľká Británia:

a) Dohovor pre Veľkú Britániu nadobudne platnosť 1. novembra 2012. Platnosť dohovoru bola rozšírená aj na Gibraltár.

b) Ratifikačná listina Veľkej Británie obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné vo Veľkej Británii a Severnom Írsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Veľká Británia vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.

Podľa článku 54 ods. 2 dohovoru vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vylučuje použitie francúzskeho jazyka.

c) Podľa článku 29 dohovoru Veľká Británia určila tieto ústredné orgány:

Pre Anglicko
The International Child Abduction and Contact Unit (ICACU)
Official Solicitor and Public Trustee

Pre Wales
Welsh Government
Children's Social Services

Pre Škótsko
Scottish Government
Central Authority and International Law Team

Pre Severné Írsko
Northern Ireland Courts & Tribunal Service
Central Business Unit.”.