Oznámenie č. 304/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Čiastka 75/2012
Platnosť od 09.10.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2013.

304

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 10. septembra 2012 č. MF/021314/2012-722, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Predmetným opatrením sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby.

Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2013.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2012 a možno doň nazrieť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk.