Oznámenie č. 295/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou

(v znení č. r1/c77/2012 Z. z.)

Čiastka 73/2012
Platnosť od 28.09.2012
Účinnosť od 28.09.2012
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 28. septembra 2012 v súlade s článkom 48. V ten istý deň, t. j. 28. septembra 2012, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.09.2012 r1/c77/2012 Z. z. Aktuálne znenie