Nariadenie vlády č. 290/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z.

Čiastka 72/2012
Platnosť od 27.09.2012
Účinnosť od 01.10.2012

OBSAH

290

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. septembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť a v rámci verejnej minimálnej siete poskytovateľov pevnú sieť poskytovateľov a koncovú sieť poskytovateľov.“.

2. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Koncová sieť poskytovateľov

Koncová sieť poskytovateľov je uvedená v prílohe č. 7.“.

3. Za prílohu č. 6 sa dopĺňa príloha č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Koncová sieť poskytovateľov

Druh
zdravotníckeho zariadenia
Názov
zdravotníckeho zariadenia
Obec
Bratislavský kraj
Všeobecná nemocnicaUniverzitná nemocnica BratislavaBratislava
Špecializovaná nemocnicaDetská fakultná nemocnica s poliklinikouBratislava
Špecializovaná nemocnicaNárodný onkologický ústavBratislava
Špecializovaná nemocnicaNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.Bratislava
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela PezinokPezinok
Špecializovaná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. Bratislava
Špecializovaná nemocnicaCentrum pre liečbu drogových závislostíBratislava
Špecializovaná nemocnicaOnkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.Bratislava
Trnavský kraj
Všeobecná nemocnicaFakultná nemocnica TrnavaTrnava
Špecializovaná nemocnicaNárodný ústav reumatických chorôb PiešťanyPiešťany
Nitriansky kraj
Všeobecná nemocnicaFakultná nemocnica NitraNitra
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nové Zámky
Špecializovaná nemocnicaPsychiatrická nemocnica HronovceHronovce
Špecializovaná nemocnicaPsychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Trenčiansky kraj
Všeobecná nemocnicaFakultná nemocnica TrenčínTrenčín
Špecializovaná nemocnicaNemocnica pre obvinených a odsúdených v TrenčíneTrenčín
Banskobystrický kraj
Všeobecná nemocnicaFakultná nemocnica s poliklinikou F. D. RooseveltaBanská Bystrica
Všeobecná nemocnicaDetská fakultná nemocnica Banská BystricaBanská Bystrica
Špecializovaná nemocnicaStredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.Banská Bystrica
Špecializovaná nemocnicaNárodné rehabilitačné centrumKováčová
Špecializovaná nemocnicaPsychiatrická nemocnica prof. Matulaya KremnicaKremnica
Špecializovaná nemocnicaCentrum pre liečbu drogových závislostíBanská Bystrica
Žilinský kraj
Všeobecná nemocnicaUniverzitná nemocnica MartinMartin
Všeobecná nemocnicaÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica Ružomberok
Všeobecná nemocnicaFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Žilina
LiečebňaPsychiatrická liečebňa SučanySučany
Prešovský kraj
Všeobecná nemocnicaFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PrešovPrešov
Všeobecná nemocnica Nemocnica Poprad, a. s. Poprad
Špecializovaná nemocnicaNárodný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgieVyšné Hágy
Košický kraj
Všeobecná nemocnicaUniverzitná nemocnica L. Pasteura KošiceKošice
Špecializovaná nemocnicaDetská fakultná nemocnica Košice Košice
Špecializovaná nemocnicaVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.Košice
Špecializovaná nemocnicaVýchodoslovenský onkologický ústav, a. s.Košice
LiečebňaLetecká vojenská nemocnica, a. s.Košice
Špecializovaná nemocnica Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
Špecializovaná nemocnicaCentrum pre liečbu drogových závislostíKošice
LiečebňaPsychiatrická liečebňa Samuela Bluma PlešivecPlešivec

“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.


Robert Fico v. r.