Vyhláška č. 282/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

Čiastka 71/2012
Platnosť od 21.09.2012
Účinnosť od 01.10.2012 do30.11.2014
Zrušený 321/2014 Z. z.

282

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 18. júla 2012,

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách1) pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0 °C je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Ak sa zvolí izolačný materiál s inou tepelnou vodivosťou, ako je uvedená v prílohe č. 1, vypočíta sa minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody pre zvolený izolačný materiál podľa prílohy č. 2.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.


Tomáš Malatinský v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 282/2012 Z. z.

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0 °C

P. č. Vnútorný priemer potrubia alebo armatúryMinimálna hrúbka izolácie
1do 22 mm20 mm
2od 23 mm do 35 mm30 mm
3od 36 mm do 100 mmrovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4nad 100 mm100 mm

Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % hodnoty hrúbky izolácie uvedenej v príslušnom riadku tabuľky.

Uvedené hodnoty sú navrhnuté pre rozvody tepla a teplej vody s oceľovými rúrkami. V prípade použitia iných materiálov rozvodov tepla a teplej vody sa minimálna hrúbka izolácie vypočíta podľa prílohy č. 2.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 282/2012 Z. z.

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre zvolený izolačný materiál

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie pre zvolený izolačný materiál sIZ sa vypočíta z rovníc

Vzorec 01

pričom

α1súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky [W . m-2 . K-1]
dR1vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia[m]
dR1´vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia[m]
λRsúčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky[W . m-1 . K-1]
dIvonkajší priemer rúrky s izoláciou[m]
λIsúčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu [W . m-1 . K-1]
α2súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie [W . m-2 . K-1]
λIZsúčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu[W . m-1 . K-1]
dIZvonkajší priemer rúrky so zvoleným izolačným materiálom[m]
sIZminimálna hrúbka izolácie zvoleného izolačného materiálu[m]

Pri výpočte je možné zanedbať súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky α1 a pre súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie α2 je možné použiť hodnotu 10 W . m-2 . K-1.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.