Vyhláška č. 281/2012 Z. z.Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 21/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

Čiastka 71/2012
Platnosť od 21.09.2012
Účinnosť od 01.10.2012

OBSAH

281

VYHLÁŠKA

Úradu vlády Slovenskej republiky

z 13. septembra 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 21/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 21/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny (ďalej len „podpredseda vlády“)“.

2. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Gestorom činnosti komisie (ďalej len „gestor“) je vedúci zamestnanec príslušného odborného útvaru úradu vlády alebo príslušný splnomocnenec vlády Slovenskej republiky.“.

3. V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 2“.

4. V § 3 ods. 2 tretej vete sa vypúšťajú slová „alebo podpredseda vlády“.

5. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) skončením štátnozamestnaneckého pomeru člena na úrade vlády,

d) odvolaním.“.

6. V § 3 ods. 4 písmeno e) znie:

e) ak tak rozhodne vedúci úradu vlády.“.

7. V § 3 ods. 5 sa za slová „z úradu vlády,“ vkladajú slová „z vecne príslušného ministerstva,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „tak, aby bola v komisii zastúpená dotknutá národnostná menšina alebo etnická skupina a aby bol v komisii aspoň jeden zamestnanec útvaru príslušného gestora“.

8. V § 3 odsek 6 znie:

(6) Členov vymenúva a odvoláva vedúci úradu vlády na návrh príslušného ministra a gestora.“.

9. V § 4 písm. g) sa vypúšťajú slová „podpredsedu vlády,“.

10. V § 5 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „v pôsobnosti podľa § 2 ods. 2“.

11. § 5 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) ak ide o fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnickú osobu oprávnenú na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky, na základe podkladov získaných z centrálneho registra zmlúv a od subjektov poskytujúcich dotácie vyhotovenie písomného prehľadu, ktorý obsahuje

1. názov a sídlo subjektu, ktorý žiadateľovi poskytol dotáciu,

2. účel a projekt, na ktorý bola žiadateľovi dotácia poskytnutá,

3. výšku požadovanej dotácie,

4. výšku poskytnutej dotácie,

j) pri dotácii, ktorá je priamou formou štátnej pomoci, písomné stanovisko o tom, že vykonal analýzu dodržania pravidiel štátnej pomoci pri poskytnutí tejto dotácie.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.


Igor Federič v. r.